Eerste Kamer steunt Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)

11-03-2021

De Eerste Kamer heeft op 9 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). Deze wet maakt de structurele aanpak van stikstof juridisch mogelijk, waarmee de natuur zou moeten verbeteren. Daardoor moeten ook (bouw)projecten kunnen doorgaan.

Wij schreven eerder al over de wet en de wijzigingen daarin, nadat de Tweede Kamer instemde met het wetsvoorstel.

Wsn in het kort

Kort gezegd wordt met de Wsn beoogd de stikstofuitstoot omlaag te brengen, zodat de natuur verbetert. Daarmee kunnen economische activiteiten worden ontplooid. De Wsn bevat daartoe:

  • de resultaatsverplichting om stapsgewijs de stikstofbelasting in (een aanzienlijk deel van) de Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) te krijgen. Hiertoe zijn een drietal omgevingswaarden opgenomen in de wet (in 2025, 2030 en 2035);
  • een systeem van monitoring en bijsturing;
  • de verplichting voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te stellen;
  • de verplichting voor de minister van LNV om aanvullend een legaliseringsprogramma op te stellen, met bron- en eventuele natuurmaatregelen, om te zorgen voor legalisering van activiteiten waarvoor ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof 2015–2021 (PAS) geen natuurvergunning nodig was;
  • de verplichting voor gedeputeerde staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste stikstofreductie;
  • een partiële vrijstelling van de vergunningplicht voor de bouwsector.

En nu?

De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2021 in werking.

Op 16 maart 2021 stemt de Eerste Kamer nog over twee moties. In die moties wordt de minister van LNV verzocht Lelystad Airport van de lijst van zogenoemde PAS-melders te verwijderen, zodat het legaliseringsprogramma waarin de Wsn voorziet daarop niet meer van toepassing is. Ook wordt de minister verzocht de vergunningaanvraag voor Lelystad Airport op te schorten totdat een nieuw kabinet daar een besluit over kan nemen.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer en Emily den Boer (juridisch medewerker).

Download als pdf

Specialist(en)