Beleidsregels stikstofaanpak: Rijk en provincies zijn het eens

05-12-2019

Door de stikstofproblematiek zit vergunningverlening op slot voor veel bedrijven. Het kabinet werkt aan een oplossing, onder andere in de vorm van de "Spoedwet aanpak stikstof", waarover wij eerder schreven. Het Rijk en de provincies zijn het daarnaast nu eens geworden over beleidsregels voor vergunningverlening en stikstofaanpak. Dit blijkt uit de brief van minister Schouten van 4 december jl.

Met deze nieuwe beleidsregels is voor initiatiefnemers die een project willen wijzigen of een nieuw project willen starten waarbij stikstof vrijkomt, duidelijk onder welke voorwaarden het mogelijk is om dat op basis van salderen te doen. Met salderen wordt voorkomen dat er een toename is van stikstof.

Mogelijkheden voor bedrijven

Bedrijven die al over een onherroepelijke natuurvergunning beschikken, houden de mogelijkheid om de volledig vergunde activiteit uit te voeren. Bedrijven die nog niet over een vergunning beschikken en die wel nodig hebben, hebben twee opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof niet toeneemt: intern salderen en extern salderen. De vergunning kan dan in principe worden verleend.

Intern salderen
Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij door maatregelen te nemen binnen het eigen project of op de eigen locatie, zoals de installatie van betere luchtwassers. Die stikstofruimte kan worden benut voor de wijziging of nieuwe activiteit van het bedrijf. Er is dan per saldo geen sprake van toename van stikstofdepositie.

Het Rijk en de provincies gaan in de nieuwe beleidsregels voor intern salderen uit van de "feitelijk gerealiseerde capaciteit" als uitgangspunt. Dat betekent dat initiatiefnemers de vergunde stikstofruimte van bijvoorbeeld stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en die in gebruik zijn genomen, kunnen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen. Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, dan wordt het verschil in ruimte tussen vergunning en de gerealiseerde situatie ingenomen bij een wijziging van de bedrijfsvoering. De beleidsregels beschrijven mogelijkheden om hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als een bedrijf investeringen heeft gedaan om de ruimte van de vergunning te vullen.

Extern salderen
Bij extern salderen is depositiedaling het uitgangspunt. Een bedrijf kan het stikstofdepositiesaldo van een ander, gestopt bedrijf kopen en mag dat saldo dan zelf gebruiken voor nieuwe activiteiten. Ook hier is dan per saldo geen sprake van toename van stikstofdepositie. Er gelden strenge voorwaarden voor extern salderen, los van de beleidsregels.

De beleidsregels geven wel verdere invulling aan hoe moet worden omgegaan met extern salderen. Net als bij intern salderen geldt hiervoor de "feitelijk gerealiseerde capaciteit" als uitgangspunt. Die ruimte mag een bedrijf dat stopt met haar activiteiten (saldogever), overdragen aan een bedrijf dat stikstofruimte nodig heeft (saldo-nemer). De saldonemer mag 70% van de overgedragen stikstofruimte benutten. De overige 30% komt ter beschikking van de natuur, samen met de niet-gerealiseerde capaciteit in de vergunning.

Hoe nu verder?

De beleidsregels moeten nog worden vastgesteld door de 12 Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies. Naar verwachting gebeurt dat op 9 en 10 december aanstaande. Daarna worden de beleidsregels gepubliceerd en daarmee van kracht. Medio december wordt de Kamer opnieuw geïnformeerd over de stikstofaanpak. De minister besteedt dan, los van de beleidsregels, aandacht aan natuurherstelmaatregelen, een mogelijke drempelwaarde en de gebiedsgerichte aanpak.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)