Afdeling adviseert over invoering drempelwaarde als oplossing stikstofprobleem

28-11-2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 26 november jl. geadviseerd over het invoeren van een drempelwaarde voor activiteiten die geringe stikstofdepositie veroorzaken. Als activiteiten de drempelwaarde niet overschrijden, zijn zij uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Dat heeft als groot voordeel dat voor die activiteiten dan geen passende beoordeling hoeft te worden gemaakt voordat toestemming voor de activiteit kan worden verleend. Dit brengt een grote (administratieve) lastenverlichting met zich voor betrokkenen.

Het invoeren van een drempelwaarde is onderdeel van een maatregelenpakket uit het wetsvoorstel "Spoedwet aanpak stikstof", waarover vandaag een Legal Update van ons verscheen.

Advies Afdeling over maatregel

Volgens de Afdeling moeten er voldoende maatregelen zijn die ervoor zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden worden gehaald, als tegenhanger voor de cumulatieve stikstofuitstoot van alle vrijgestelde activiteiten. Aangezien de mate waarin maatregelen moeten worden genomen afhankelijk is van de staat van instandhouding van de betrokken Natura 2000-gebieden, is een gebiedsgerichte benadering nodig. De Afdeling is van mening dat het invoeren van een drempelwaarde alleen kan als een geloofwaardig en effectief pakket aan maatregelen bestaat om de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden te bereiken. Dit vereist een gedegen ecologische onderbouwing.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)