ACM publiceert update Leidraad Duurzaamheidsclaims

19-07-2023

 

In een eerdere Legal Update  schreven we over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese Richtlijn over duurzaamheidsclaims (22 maart 2023) en de inwerkingtreding van de Code voor Duurzaamheidsreclame (1 februari 2023). Ook kwam daarbij de Leidraad

Duurzaamheidsclaims van de ACM aan bod. Op 13 juni 2023 heeft de ACM deze leidraad uit 2021 vernieuwd. In deze Legal Update gaan we in op de vernieuwde Leidraad Duurzaamheidsclaims. 

Achtergrond 

Wat zijn duurzaamheidsclaims? 
Onder duurzaamheidsclaims verstaan we uitingen die bedrijven vrijwillig gebruiken om hun producten en diensten te promoten. Een duurzaamheidsclaim kan een milieuclaim of een ethische claim zijn. Een milieuclaim suggereert of wekt de indruk dat een product of activiteit een positieve, minder of geen invloed heeft op het milieu. Een ethische claim wekt de indruk dat de fabricage van een product of de uitvoering van een activiteit is gedaan volgens bepaalde ethische standaarden. Dit kan bijvoorbeeld zien op algemene arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

'Greenwashing': misleiding van consumenten  
Greenwashing is het misleiden van consumenten door te claimen dat producten duurzamer zijn dan ze daadwerkelijk zijn. Greenwashing tast het vertrouwen van consumenten in duurzaamheidsclaims en ESG-doelstellingen aan. Daarnaast leidt greenwashing tot concurrentievervalsing. Bedrijven die ESG-investeringen doen en daarbij investeren in de duurzaamheidsvoordelen van hun producten of diensten en consumenten daarover goed informeren, worden namelijk benadeeld. In Nederland houdt de Autoriteit Consument & Markt ("ACM") hier toezicht op. De ACM kan bijvoorbeeld boetes of lasten onder dwangsom opleggen. De ACM heeft in de Leidraad duurzaamheidsclaims vijf vuistregels opgesteld die bedrijven helpen om te werken met eerlijke duurzaamheidsclaims.  

Vernieuwde Leidraad Duurzaamheidsclaims  

Algemeen  
De Leidraad Duurzaamheidclaims van de ACM dateerde uit 2021. Op 13 juni 2023 heeft de ACM een vernieuwde versie van de leidraad (Leidraad Duurzaamheidsclaims, versie 2, 2023) gepubliceerd. De update komt voort uit de ervaring die de ACM de afgelopen tijd heeft opgedaan met de toepassing van de leidraad en duurzaamheidsclaims in de praktijk. Daarnaast geeft de ACM aan dat zij reacties van verschillende bedrijven en brancheorganisaties heeft verwerkt in de vernieuwde versie. Ook is er de versie van 2023 rekening gehouden met de Europese ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (zie in dit verband ook de nieuw toegevoegde Bijlage 3 waarin sectorspecifieke wet- en regelgeving is opgenomen). De vernieuwde leidraad geeft duidelijker aan hoe de formulering en onderbouwing van een duurzaamheidsclaim eruit moet zien, aldus de ACM.  

Vuistregels  
De vijf vuistregels die door de ACM zijn opgesteld, zijn in de nieuwe versie weliswaar anders geformuleerd, echter niet inhoudelijk aangepast: 

Vuistregel 1: Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims. 
Vuistregel 2: Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel.
Vuistregel 3: Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten.
Vuistregel 4: Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar.
Vuistregel 5: Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.  

Vervolg 
De wereld rondom duurzaamheidsclaims is volop in beweging. Wij verwachten dan ook dat dit niet de laatste update zal zijn van de Leidraad Duurzaamheidsclaims. De ACM anticipeert hier ook op door in de leidraad op te nemen dat voortschrijdend inzicht op korte termijn kan leiden tot aanpassing van de leidraad. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Beluister dan onze (juridische) podcast. In aflevering 82 van onze serie Licht op Legal gaat Mariska uitgebreid in op dit onderwerp. U vindt de podcast op www.vbk.nl/lichtoplegal of in uw favoriete podcast app. 

Dit is een Legal Update van Ilse Bakker.

Download als pdf

Specialist(en)