Standard Office Green Holding B.V.

Datum faillissement: 30 oktober 2023
Datum surseance: 27 oktober 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator