Over de Wet bijzondere medische verrichtingen en het nieuwe zorgstelsel

29-10-2015

In Tijdschrift Zorg en recht in Praktijk (ZIP) 2015-182, schreef Bas van Schelven, samen met mr. dr. J.J.M. (Hans) Linders, het artikel 'Over de Wet bijzondere medische verrichtingen en het nieuwe zorgstelsel'. 

De Wbmv is in werking getreden op 14 november 1997 en diende destijds ter modernisering van de regulering van bijzondere medische verrichtingen. Tot dan toe vond die regulering plaats op grond van artikel 18 Wet ziekenhuisvoorzieningen. Regulering werd wenselijk geacht voor het “waarborgen van kwaliteit, doelmatigheid en gepast gebruik, mede gezien medisch-ethische en maatschappelijke aspecten".

In deze bijdrage lichten Hans en Bas eerst de kern van de Wbmv toe. Vervolgens bespreken zij de visie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) op de Wbmv onder het nieuwe zorgstelsel, startend in 2002. Daarna bespreken zij de toekomst van de Wbmv, meer in het bijzonder de zogeheten uitstroom van Wbmv-verrichtingen – een ontwikkeling passend in het nieuwe zorgstelsel, en één waarop de minister kennelijk wil inzetten.

Download in pdf
 

Specialist(en)