Noot: Ontslag van stichtingbestuurders

22-05-2021

In Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) 2021, aflevering 5 (2021/117 en 2021/118), schreef Martijn van Steensel een (gecombineerde) annotatie bij twee uitspraken, waarin het ontslag van een bestuurder van een stichting ex art 2.298 lid 1 sub a BW centraal staat. In dit artikel is bepaald dat een bestuurder door de rechtbank kan worden ontslagen indien deze (1) iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten, dan wel (2) zich schuldig maakt aan wanbeheer.

Waar in de eerste uitspraak het verzoek tot ontslag primair gebaseerd wordt op de eerste grond, staat in de tweede uitspraak het verzoek tot ontslag als gevolg van wanbeheer ter discussie.

In deze (gecombineerde) annotatie gaat Martijn nader in op deze bijzondere ontslaggronden en de impact van de op 1 juli a.s. in werking tredende Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Download als pdf

Specialist(en)