Noot: Intrekking onherroepelijke Wnb-vergunning en intern salderen vergunningvrij

09-03-2021

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), 2021/34 schreef Mathilde van Velzen-de Boer een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 20 januari 2021, over de natuurvergunning voor varkenshouderij De Logt.

In deze uitspraak stelt de Afdeling vast onder welke omstandigheden een (onherroepelijke) natuurvergunning kan of moet worden ingetrokken en gaat zij in op welke eisen aan de motivering van een beslissing op een verzoek om intrekking of wijziging van een natuurvergunning worden gesteld.
Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de praktijk en de rechtszekerheid van vergunninghouders.

Daarnaast bevestigt de Afdeling haar vaste rechtspraak luidt dat op grond van objectieve gegevens is uitgesloten dat een wijziging of uitbreiding van een project significante gevolgen heeft, als de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie (= intern salderen). Daarbij geldt per 1 januari 2020 alleen nog een vergunningplicht voor projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Omdat die significante effecten zijn uitgesloten als intern salderen niet leidt tot een toename van stikstofdepositie, geldt in die gevallen dus geen vergunningplicht. De provinciale beleidsregels voor intern- en extern salderen gaan daar ten onrechte echter nog wel van uit.

Download in pdf

Specialist(en)