Wijzigingen Wet BIG per 1 april 2019

05-04-2019

Het zal niemand de afgelopen week ontgaan zijn dat op 1 april jl. de Wet BIG een grote verandering is ondergaan. In deze Legal Update zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

De verplichting voor BIG-geregistreerde zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden

Het terugvinden van een zorgverlener op naam via het huidige BIG-register levert regelmatig moeilijkheden op, met name bij veel voorkomende achternamen en/of voorletters al dan niet binnen hetzelfde beroep of bij gebruik van de achternaam van de partner of van een roepnaam. Vanwege de grote zorgen die zijn geuit vanuit de beroeps- en brancheorganisaties heeft minister Bruins de IGJ verzocht deze verplichting (nog) niet te handhaven per 1 april 2019. Desondanks zullen zorgverleners zich moeten voorbereiden op deze verplichting. Het is nog onduidelijk op welke termijn de IGJ tot handhaving zal overgaan.

Geen standaard publicatieplicht meer bij een berisping of boete

Met de inwerkingtreding van de vernieuwde Wet BIG is de standaard publicatieplicht van een berisping of boete komen te vervallen. Het is vanaf nu aan de tuchtrechter om te bepalen of een berisping of boete gepubliceerd moet worden. De tuchtrechter zal daarbij een inschatting maken of het privacybelang van de zorgverlener moet wijken voor het algemene belang van openbaarheid.

Verruiming tweede tuchtnorm

De Tuchtcolleges toetsen het handelen van beroepsbeoefenaren aan de tuchtnormen zoals geformuleerd in artikel 47 Wet BIG. Een belangrijke wijziging van de Wet BIG betreft de uitbreiding van de zogeheten tweede tuchtnorm: Een beroepsbeoefenaar dient zich te gedragen zoals het een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt. Als gevolg van deze wijziging kunnen gedragingen die niet zijn begaan in de hoedanigheid van de arts als BIG-geregistreerde onder het tuchtrecht vallen, zoals gedragingen begaan in de privésfeer of gedragingen van organisatorische aard. Overigens vloeide deze verruiming ook al voort uit de tuchtrechtspraak, maar nu staat het ook in de wet. De toekomst zal ons leren of deze wetswijziging leidt tot een verdere verruiming.

Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (‘LOB’)

De IGJ krijgt de bevoegdheid om een BIG-geregistreerde direct op non-actief te stellen wegens ernstig gedrag in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter. Het opleggen van een LOB is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om gedragingen van de beroepsbeoefenaar die hebben geleid tot ernstige benadeling van de gezondheid van personen of een aanmerkelijke kans daarop.

Nieuwe zwaarste maatregel: ontzetting van het recht een beroep uit te oefenen in de individuele gezondheidszorg

De tuchtrechter kan vanaf nu een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Een beroepsverbod kan door de tuchtrechter worden opgelegd wanneer hij op basis van de Wet BIG van oordeel is dat een zorgverlener niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, of als de rechter deze persoon niet geschikt acht een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt.

Voorzittersbeslissing zonder raadkamer of openbare zitting

Na ontvangst van een klacht doet een secretaris van het tuchtcollege een vooronderzoek. Vanaf 1 april 2019 kan de secretaris een klacht, als deze zich daarvoor leent, doorverwijzen naar de voorzitter van het tuchtcollege waar door middel van een ‘voorzittingsbeslissing’ een eindbeslissing wordt geven zonder dat de klacht in de raadkamer of op openbare zitting is behandeld.

Overige wijzigingen

Dit zijn niet de enige wijzigingen. Er zal vanaf heden ook een griffierecht (van EUR 50) worden ingevoerd en de tuchtrechter kan nu overgaan tot een proceskostenveroordeling. Daarnaast worden er tuchtklachtfunctionarissen aangesteld die klagers begeleiden bij het indienen van een tuchtklacht. Indien u meer te weten wilt komen over bovenstaande wijzigingen of andere wijzigingen in de Wet BIG dan kunt u altijd contact opnemen met de zorgadvocaten van Van Benthem & Keulen.

Dit is een Legal Update van de teams Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein.

Download als pdf

Specialist(en)