Wijzigingen Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) 3 april 2020

06-04-2020

De inkt van de op 31 maart 2020 gepubliceerde ministeriële regeling tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is nog niet opgedroogd, of er zijn alweer een aantal wijzigingen op de regeling. De regeling tot wijziging van de NOW is op 3 april jl. in de Staatscourant gepubliceerd.  

Er zijn een viertal wijzigingen, waarvan de belangrijkste – een wijziging in de berekening van de NOW-subsidie – hieronder wat uitvoeriger wordt besproken. De overige wijzigingen staan aan het slot opgesomd.

Aanpassing berekening hoogte subsidie in geval van ontslagaanvraag

Eén van de NOW-voorwaarden is dat de werkgever in de periode na 17 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag bij het UWV doet vanwege bedrijfseconomische redenen. Als de werkgever dat toch doet, dan wordt deze aanvraag gewoon door het UWV in behandeling genomen, maar heeft dit consequenties voor de hoogte van de definitieve subsidie (ongeacht of de aanvraag wordt toe- of afgewezen). Deze wordt dan namelijk lager vastgesteld.

Er was discussie hoe dit berekend diende te worden. In de oude regeling was als sanctie ingeregeld dat het loon van werknemers voor wie een ontslagaanvraag was ingediend, na verhoging met 50%, in mindering werd gebracht op de subsidiegrondslag (de loonsom over januari 2020). Omdat na die rekenstap de daadwerkelijke subsidie wordt vastgesteld aan de hand van het omzetverlies, werd de sanctie kleiner naarmate het omzetverlies geringer was. Dat was niet zo bedoeld.

In de nieuwe regeling wordt de koppeling met het omzetverlies losgelaten. Indien de werkgever na 17 maart 2020 een ontslagaanvraag bij UWV heeft gedaan wordt de subsidie verlaagd met een aftrek die als volgt wordt vastgesteld:

D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9.

Hierbij staat D voor het loon van de werknemers voor wie een ontslagaanvraag is ingediend over de maand januari, vermenigvuldigd met 150% vanwege de boete, met 3 (omdat de subsidie voor 3 maanden wordt verleend), en tot slot met de gebruikelijke correcties van 30% voor werkgeverslasten en 90% omdat de subsidie maximaal 90% van de loonsom bedraagt.

Het op die manier gevonden bedrag wordt volledig op de subsidie in mindering gebracht. Bij de vaststelling van deze aftrek speelt het omzetverlies dus geen rol meer.

Voorts blijkt uit de toelichting op de gewijzigde regeling nog dat de werkgever bij ontslagaanvragen die zijn ingediend vanaf 2 april 2020 aannemelijk moeten maken waarom de NOW-subsidie geen oplossing bood en ontslag(en) dus toch noodzakelijk zijn. Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend voor 2 april 2020 zal UWV bij de toetsing van de ontslagaanvraag geen rekening houden met de NOW-regeling.

Overige wijzigingen

Verder zijn er nog de volgende wijzigingen te melden:

  • Werkgevers met een buitenlands bankrekeningnummer moeten binnen vier weken na de aanvraag een Nederlands bankrekeningnummer doorgeven.
  • Er is een correctie doorgevoerd met betrekking tot het tijdvak waarin de werkgever geen ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden mag indienen: na 17 maart (in plaats van 18 maart 2020) tot 31 mei 2020.
  • Het UWV krijgt meer tijd om de definitieve subsidie vast te stellen. Dat was 22 weken na de aanvraag voor de definitieve vaststelling en dat is nu 52 weken geworden.

Tot slot, vanaf vanochtend 9 uur is het online NOW-loket van UWV open. Voor praktische informatie omtrent het aanvragen van de NOW, zie ook haar website.

Dit is een Legal Update van het team Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)