Wetsvoorstel Warmtewet 2 voorlopig terug in de ijskast gestopt

15-07-2021

In een eerdere blogreeks zijn wij ingegaan op het wetsvoorstel 'Wet collectieve warmtevoorziening' (ook wel bekend als de Warmtewet 2), dat de verduurzaming van de gebouwde omgeving nastreeft. Ook bespraken wij de wijziging van het wetsvoorstel na de internetconsultatie van vorige zomer. In een brief van 5 juli jl. meldt demissionair staatssecretaris van Economische Zaken & Klimaat (hierna: de staatssecretaris) de Tweede Kamer echter, dat het wetsvoorstel niet meer naar de Raad van State zal worden gezonden voor advies. Het wetsvoorstel wordt in de huidige vorm namelijk niet gesteund door de medeoverheden. Zij acht een politieke heroverweging om die reden noodzakelijk.

Discussiepunt 

De staatssecretaris schrijft dat het Rijk en de medeoverheden het op een groot aantal punten met elkaar eens zijn. De medeoverheden onderschrijven de kernelementen uit het wetsvoorstel en onderkennen dat de taken en verantwoordelijkheden voor warmtebedrijven nodig zijn om de publieke belangen te borgen. 

Het uitgangspunt dat allerlei type warmtebedrijven op gelijke voet moeten kunnen deelnemen aan de beoogde ontwikkeling en groei van de warmtemarkt, blijft echter een discussiepunt waar Rijk en medeoverheden niet uitkomen. De medeoverheden hebben namelijk de behoefte om vooraf hun voorkeur uit te spreken over het type warmtebedrijf waarmee zij in zee gaan: publiek, privaat of een samenwerkingsvorm. 

Volgens de staatssecretaris is over deze behoefte advies ingewonnen bij de landsadvocaat. Die bevestigt dat de wens van de medeoverheden onverenigbaar is met de Europese regels. 

Hoe nu verder? 

Gelet op dit discussiepunt vindt de staatssecretaris een politieke heroverweging nodig om te bepalen of en, zo ja, hoe het wetsvoorstel kan worden aangepast. Zij zal de heroverweging voorbereiden. Daarnaast zal zij in goed overleg met de medeoverheden meerdere opties in kaart brengen. De besluitvorming wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Dit heeft tot gevolg dat de in het Klimaatakkoord beoogde datum van inwerkingtreding (1 januari 2022) niet wordt gehaald. 

Dit is een Legal Update van Monique Rus-Van der Velde.

Download als pdf

Specialist(en)