Wetsvoorstel over aanvullende bekostiging voor mbo-instellingen

12-09-2019

Op 28 augustus jl. heeft de Raad van State geadviseerd over het wetsvoorstel "Wijziging WEB i.v.m. opnemen grondslag aanvullende bekostiging bijzondere omstandigheden" (het advies is nog niet online gepubliceerd).

Mbo-instellingen ontvangen een rijksbijdrage (bekostiging) op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Dit wetsvoorstel wijzigt artikel 2.2.3 lid 1 WEB, over aanvullende middelen bij bekostiging van het beroepsonderwijs. In het huidige artikel 2.2.3 lid 1 WEB kan de minister een bedrag toevoegen aan de rijksbijdrage in verband met een onevenredig grote toename van het aantal deelnemers van de opleiding ten opzichte van het voorafgaande jaar. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan is de omstandigheid op basis waarvan de minister kan beslissen een bedrag toe te voegen aan de bekostiging niet langer het aantal deelnemers, maar "omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid door de instelling niet binnen de rijksbijdrage van het betreffende bekostigingsjaar kunnen worden opgevangen". (Een deel van) dit bedrag kan vervolgens op de rijksbijdrage van een later jaar in mindering worden gebracht. De mogelijkheid om aanvullende middelen te krijgen voor onderwijsinstellingen wordt dus verruimd. In de Memorie van Toelichting wordt benadrukt dat het wel moet gaan om heel bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is als een mbo-instelling op korte termijn (een deel van) de opleidingen van een andere mbo-instelling moet gaan verzorgen en hiervoor kosten moet maken.

Om aanvullende middelen te kunnen ontvangen, moet een mbo-instelling een aanvraag met financiƫle onderbouwing en toelichting indienen bij de minister. De minister beoordeelt de aanvraag onder andere op het punt of de omstandigheid dermate bijzonder en onvoorzienbaar is, dat het verstrekken van aanvullende middelen in de rede ligt. Ook wordt gekeken of externe financiering mogelijk is en of van andere partijen een bijdrage verwacht mag worden. Als de minister besluit om aanvullende middelen te verstrekken op grond van artikel 2.2.3 lid 1 WEB, dan ontvangt de instelling een beschikking met daarin het verstrekte bedrag en eventuele aanvullende voorwaarden. Per casus wordt bepaald of en zo ja hoe het in mindering brengen op de rijksbijdrage in latere jaren aan de orde is.

Het wetsvoorstel zal nu voor behandeling naar de Tweede Kamer gaan. Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

Naast dit wetsvoorstel, is ook het wetsvoorstel "versterken positie mbo-studenten" aanhangig in de Tweede Kamer. Hierover schreven wij eerder een Legal Update.

Dit is een Legal Update van het sectorteam Onderwijs.

Download als pdf

Specialist(en)