Wet elektronische publicaties (Wep) op 1 juli 2021 in werking

18-06-2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties ("Wep") in werking. De Wep wijzigt de regels voor publicatie van regelgeving en (voorgenomen) besluiten voor decentrale overheden. De wetgever vindt het namelijk onwenselijk en ontoegankelijk dat deze regels in de huidige situatie verspreid staan over verschillende wetten, zoals de Bekendmakingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

In deze Legal Update zetten wij de veranderingen op een rij.

Belangrijkste wijzigingen Wep

De belangrijkste wijzigingen die de Wep met zich brengt, zijn de volgende:

  1. Bestaande en nieuwe publicatieregels staan hoofdzakelijk in de Bekendmakingswet
  2. Alle publicatiebladen van decentrale overheden moeten beschikbaar worden gesteld via www.officielebekendmakingen.nl. Het is dus niet langer toegestaan om uitsluitend op een eigen website te publiceren
  3. Bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften (avv's), beleidsregels en andere niet tot een of meer belanghebbenden gerichte besluiten moeten integraal worden gepubliceerd in een officieel blad van de decentrale overheid zelf
  4. Openbare kennisgevingen (in het kader van de uniforme voorbereidingsprocedure) moeten in beginsel in een officieel blad worden gepubliceerd van de decentrale overheid zelf. De terinzagelegging waarop deze kennisgeving of een mededeling betrekking heeft, moet niet alleen elektronisch maar ook op een fysieke locatie geschieden
  5. Avv's en beleidsregels moeten in geconsolideerde en elektronische vorm beschikbaar worden gesteld. Voor nieuwe of te wijzigen beleidsregels geldt deze verplichting per 1 juli 2021. Bestaande, ongewijzigde beleidsregels moeten uiterlijk een jaar later, op 1 juli 2022 op deze manier worden aangeboden
  6. Papieren publicatie wordt een extra service. Bij verschillen met de elektronische publicatie prevaleert de elektronische

Slot

Heeft u vragen over de Wet elektronische publicaties en de gevolgen daarvan? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer en Emily den Boer (juridisch medewerker).

Download als pdf

Specialist(en)