Werkgeversaansprakelijkheid voor vrijwilligers. De Hoge Raad spreekt zich uit

21-12-2017

De Hoge Raad 15 december 2017

Tijdens het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden voor de klusgroep van een parochie van een kerk komt één van de leden van de groep ten val, waarbij hij ernstig letsel oploopt. De man stelt de parochie aansprakelijk op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. De vraag die rijst is of ook vrijwilligers onder de reikwijdte van het artikel vallen en of het ongeval in de uitoefening van het bedrijf van de parochie had plaatsgevonden.

Hoewel in lagere rechtspraak (zie bijvoorbeeld Gerechtshof Arnhem 11 januari 2005) al meerdere malen is aangenomen dat ook vrijwilligers onder de reikwijdte van het artikel vallen, met name wanneer deze werkzaamheden verricht die ook door het personeel van de organisatie worden of kunnen worden verricht, had de Hoge Raad zich tot voor kort nimmer uitgesproken over die vraag.

Het vierde lid van artikel 7:658 BW is toegevoegd met het oog op uitzendkrachten en ingeleend personeel en strekt ertoe bescherming te bieden aan personen die zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden. Tegen deze achtergrond oordeelt de Hoge Raad dat art. 7:658 lid 4 BW zich voor toepassing leent indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is voor wie hij die werkzaamheden verricht. Vrijwilligerswerk is als zodanig dan ook niet uitgesloten van het beschermingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden zoals verricht door de vrijwilliger ook door werknemers van het bedrijf uitgevoerd hadden kunnen worden. De Hoge Raad sluit met dit oordeel aan bij de opvatting van de Minister van SZW die op een Kamervraag expliciet antwoordde dat de zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen ingevolge artikel 7:658 BW zich ook tot vrijwilligers uitstrekt.

Dit is een Legal Update van Petra klein Gunnewiek en Lisan Homan.

Download als pdf

Specialist(en)