Vrijwillig stoppen veehouderij financieel aantrekkelijker

23-05-2022

Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden wordt gewerkt aan een pakket van maatregelen. Onderdeel daarvan is dat het voor veehouders aantrekkelijker moet worden om vrijwillig te stoppen met hun bedrijfsvoering, zo blijkt onder andere uit de hoofdlijnen Gecombineerde aanpak natuur, water, klimaat en stikstof van 1 april 2022.

Twee van deze stoppersregelingen zijn als concept vastgesteld en ter internetconsultatie aangeboden. Belanghebbenden kunnen hier vanaf 10 mei 2022 gedurende vijf weken op reageren. Het gaat om:

  1. Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). Hiermee kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een locatie van het bedrijf vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100% voor de te schrappen productierechten en een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de productiecapaciteit (forfaitair). Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders (onder meer) voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie;
  2. Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). MGA-2 is bedoeld om zogenoemde piekbelasters – veehouderijen die een relatief hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken – gericht te kopen of te laten beëindigen. Hiermee zou maatwerk geleverd moeten kunnen worden. Alle veehouderijsectoren kunnen deelnemen aan de MGA-2, op voorwaarde dat de depositie van het bedrijf op een overbelast Natura 2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat betreffende Natura 2000-gebied.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in het stikstofdossier.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer

Download als pdf

Specialist(en)