Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt korte metten met verzoek tot intrekking omgevingsvergunning Windpark Noord-Beveland

24-08-2021

Het Europese Hof van Justitie EG heeft in de uitspraak van 25 juni 2020 (C-24/19) in de zaak Nevele geoordeeld dat een besluit en een 'omzendbrief' van de Belgische overheid zijn aan te merken als 'plan of programma' in de zin van Richtlijn 2001/42/EG (SMB-richtlijn). In navolging van deze uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een aantal zaken geoordeeld dat (ook) het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer een 'plan of programma' in de zin van de SMB-richtlijn zijn. Dit betekent dat de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid voor windturbines die in deze regelingen zijn neergelegd zijn vastgesteld zonder voorafgaand planmer, zoals de SMB-richtlijn eist. Gevolg van deze uitspraken is dat tegenstanders van windenergie bij diverse bevoegde gezagen verzoeken indienen tot intrekking van onherroepelijke omgevingsvergunningen voor windturbineparken, omdat deze vergunningen 'onrechtmatig' zouden zijn. 

Ook bij de gemeente Noord-Beveland werd een verzoek ingediend tot intrekking van de omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines. Het college van burgemeester en wethouders wees dit verzoek af. Omdat inmiddels was begonnen met de bouw van het windturbinepark, verzochten verzoekers de voorzieningenrechter het besluit tot afwijzing van het verzoek tot intrekking te schorsen en de bouw van de windturbines stil te leggen. 

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee en doet de zaak buiten zitting af. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat het bij wijze van voorlopige voorziening alsnog bepalen dat er van een onherroepelijke vergunning geen gebruik mag worden gemaakt, een naar zijn aard verstrekkende voorziening is. Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat de voorlopige voorziening zich niet leent voor de beantwoording van de vraag of de door verzoekers gewenste milieu-herbeoordeling leidt tot strengere normen. Immers, niet kan worden uitgesloten dat de bij de vergunningverlening conform het Activiteitenbesluit in acht genomen windturbinenormen ook na de door verzoekers gewenste milieu-herbeoordeling, ongewijzigd kunnen blijven. 

Zie Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3771

Dit is een Legal update van Monique Rus.

Download als pdf

Specialist(en)