Voortgang Omgevingswet

03-12-2019

Er klinken verschillende kritische geluiden over de inhoud van de Omgevingswet en de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2021. Er zou nog teveel werk verzet moeten worden om die deadline te halen. In een brief van 29 november jl. geeft minister Van Veldhoven informatie over de voortgang bij de invoering van de Omgevingswet.

De minister acht het wenselijk en nog steeds mogelijk dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. Omdat zij het ook belangrijk vindt dat de overgang echt goed plaatsvindt is daarom gekozen voor een extra tussenstap. In het wetsvoorstel Invoeringswet is vastgelegd dat de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB). Het streven is om dat KB uiterlijk 1 juli 2020 in de Tweede Kamer te bespreken. Daarna wordt definitief bepaald of de Omgevingswet daadwerkelijk per 1 januari 2021 in werking treedt.

De minister benadrukt dat sprake is van een stelselherziening die niet van het ene op het andere moment voltooid is. Er is een cultuurverandering nodig, die wat haar betreft ook na 1 januari 2021 verder kan plaatsvinden. De basis om de wet te kunnen laten functioneren is er namelijk wel. Niet alles kan en hoeft in één keer. Met andere woorden: "het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn".

In haar brief geeft de minister aan welke stappen er in 2020 genomen moeten worden, voor de verschillende wetgevingsonderdelen, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie. De verwachting is dat het DSO voor het grootste deel wordt opgeleverd aan het einde van het jaar, zodat alle bevoegde gezagen ermee kunnen oefenen en het kunnen vullen met eigen regelgeving.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)