Verzekeringsclaim na faillissement: directe actie mogelijk?

08-02-2019

Recent hebben zowel de Rechtbank Midden-Nederland als de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een benadeelde na faillissement van de verzekerde middels de directe actie van artikel 7:954 BW diens aansprakelijkheidsverzekeraar aan kan spreken.

De Rechtbank Midden-Nederland sprak zich uit over een medische kwestie, waarin een patiënt letselschade had opgelopen door een medische fout en zich vanwege het faillissement van de zorginstelling direct tot diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wendde. De verzekeraar wees erop dat er sprake was van een zogenaamde ‘claims made’-polis, inhoudende dat er enkel dekking werd verleend voor claims ingediend tijdens de looptijd van de verzekering. Nu de verzekering vanwege het faillissement was geëindigd en de patiënt pas nadien voor het eerst had geclaimd, concludeerde de rechtbank dat de zorginstelling zelf geen aanspraak kon maken op dekking. Omdat de directe actie van artikel 7:954 lid 1 geen zelfstandig eigen recht van de benadeelde betreft, maar een eigen recht dat is afgeleid van het vorderingsrecht van de verzekerde, bestond er geen grond  voor de patiënt om de verzekeraar direct aan te spreken.

De Hoge Raad oordeelde in een enigszins vergelijkbare zaak anders. Een werknemer had in de uitoefening van zijn werkzaamheden letselschade opgelopen en sprak vanwege het (later ontstane) faillissement van zijn werkgever direct diens aansprakelijkheidsverzekeraar aan. De feitenrechters hadden geoordeeld dat dit met het oog op artikel 7:954 BW niet mogelijk was, nu de verwezenlijking van het risico niet bij de verzekeraar was gemeld en de uitzondering van artikel 7:954 lid 2 BW slechts geldt indien verzekerde op moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis reeds heeft opgehouden te bestaan. De Hoge Raad casseerde en stelde met het oog op de parlementaire geschiedenis vast dat het genoemde artikel zo dient te worden uitgelegd dat de opgenomen uitzondering op het meldingsvereiste ook geldt in het geval de aansprakelijke partij heeft opgehouden te bestaan, nadat de schade is ontstaan.

Uit bovengenoemde uitspraken volgt dat de benadeelde onder een ‘claims made’-polis tijdig zal moeten claimen, omdat hij na faillissement van verzekerde de verzekeraar niet meer aan kan spreken. Als sprake is van een ander type polis kan de benadeelde na faillissement van verzekerde niet worden tegengeworpen dat niet aan het meldingsvereiste is voldaan, ook wanneer het faillissement pas is ontstaan na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Dit is een Legal Update van Lisan Homan.

Download als pdf

 

Specialist(en)