Tijdelijk geen vergunningen voor de Wet natuurbescherming

19-12-2022

Tot 26 januari 2023 worden geen ontwerpbeschikkingen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) gepubliceerd door provincies. Dit komt omdat de aangekondigde actualisatie van AERIUS – het rekenprogramma voor stikstofdepositie van activiteiten – niet voor die tijd is afgerond.

Reden actualisatie

Met ingang van 26 november 2022 is het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden' in werking getreden. In dat besluit zijn de aanwijzingsbesluiten van 101 Natura 2000-gebieden geactualiseerd. Er zijn daarbij habitattypen en -soorten toegevoegd of verwijderd die ten tijde van de aanwijzing ten onrechte wel of niet waren opgenomen in de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten.

Impact lopende procedures

Momenteel geldt nog de huidige versie van AERIUS Calculator. Deze versie kan daarom in principe ten grondslag worden gelegd aan vergunningaanvragen, maar het is niet uitgesloten dat de uitkomst van de stikstofberekening anders is onder de nieuwe versie. Om die reden hebben de provincies nu te kennen gegeven dat een nieuwe berekening moet worden gemaakt na 26 januari 2023. Een definitief besluit op de Wnb-vergunningaanvraag blijft dus uit tot die tijd.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)