Terinzagelegging van ontwerpbesluiten tijdens de coronacrisis, hoe zit dat?

27-03-2020

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) schrijft in artikel 3:11 voor dat besluiten die worden voorbereid met de uniforme voorbereidingsprocedure, ter inzage moeten worden gelegd. De termijn hiervoor is in beginsel zes weken, tenzij een bijzondere wet anders bepaalt. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend. Dit geldt ook voor bestemmingsplannen. Zij moeten op papier aanwezig zijn op fysieke bezoekadressen zoals het gemeentehuis óf daar terstond digitaal raadpleegbaar zijn op een computer, al dan niet met de hulp van een gemeenteambtenaar (ingevolge AbRvS 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2612, r.o. 3.4).

Maar hoe kan aan deze verplichting worden voldaan als gemeentehuizen zijn gesloten vanwege het coronavirus?

Gebrek?

Als een ontwerpbesluit te kort of niet op de juiste wijze ter inzage is gelegd, kan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordelen dat er sprake is van een gebrek en het besluit vernietigen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de situatie dat een ontwerpbestemmingsplan alleen gedurende de hele periode van terinzagelegging digitaal beschikbaar was gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren versie was ook ter inzage gelegd, maar te kort (zie AbRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2071, r.o. 27.2).

Soms kan het besluit toch in stand worden gelaten ondanks een geconstateerd gebrek, zoals een te korte periode van terinzagelegging. De Afdeling kan het gebrek passeren met toepassing van artikel 6:22 Awb, als belanghebbenden niet in hun belangen zijn geschaad omdat zij bijvoorbeeld nog wel in de gelegenheid zijn geweest een zienswijze in te dienen. Of een gebrek in een specifiek geval gepasseerd kan worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De Afdeling vindt een terinzagelegging van zes dagen van een voorgenomen weigering van een omgevingsvergunning in plaats van de voorgeschreven zes weken, in elk geval een gebrek dat – begrijpelijkerwijs – niet gepasseerd kan worden (zie AbRvS 23 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1699).

Oplossing

Als de periode voor terinzagelegging verstrijkt zolang de coronamaatregelen van kracht zijn en een ontwerpbesluit door sluiting van het gemeentehuis dus niet lang genoeg ter inzage heeft gelegen, bestaat de kans dat het besluit wordt vernietigd in een gerechtelijke procedure. Bestuursorganen zouden met een beroep op artikel 6:22 van de Awb kunnen betogen dat dit gebrek gepasseerd moet worden. Als het ontwerpbesluit maar een paar dagen te kort ter inzage lag, heeft een dergelijk betoog kans van slagen.

Om te voorkomen dat een besluit toch vernietigd wordt, geef ik u in overweging om de termijn van terinzagelegging te verlengen gedurende de termijn van de huidige coronamaatregelen. Een andere optie is om na afloop van de maatregelen een nieuwe kennisgeving te doen, waarin wederom zes weken voor het geven van een reactie op het ontwerp wordt aangehouden.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)