Stikstof in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

24-06-2022

Er is een blijvende oplossing nodig voor (internationale) opgaves op het gebied van natuur/stikstof maar ook voor water en klimaat. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) beoogt een oplossing te realiseren voor deze drie kerndoelen door maatregelen te combineren in een gebiedsgerichte aanpak. Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof heeft de startnotitie van het NPLG op 10 juni 2022 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het NPLG wordt medio 2023 definitief vastgesteld.

Gebiedsgerichte aanpak

Het NPLG formuleert structurerende keuzes en regionale doelen, die vervolgens richting geven aan gebiedsprogramma's van de provincies. In de periode tot oktober 2022 worden de doelen en keuzes verder uitgewerkt.

Richtinggevende stikstofdoelen

De wettelijke omgevingswaarde voor stikstofreductie die in 2030 moet zijn behaald, houdt in dat 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-gebied onder de kritische depositiewaarde moet zijn gebracht. Deze landelijke waarde is in de startnotitie NPLG vertaald naar nieuwe richtinggevende gebiedsdoelen die op hun beurt dienen als input voor de provinciale gebiedsprogramma's. De depositiereducties als gevolg van de maatregelen die in de gebiedsprogramma’s worden opgenomen, moeten bij elkaar opgeteld de landelijke omgevingswaarde voor 2030 behalen. Uiterlijk in juli 2023 volgt vaststelling van definitieve gebiedsdoelen in de gebiedsprogramma’s.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer en Jaike Moes.

Download als pdf

Specialist(en)