Rechtbank herroept de opdracht tot afschot edelherten in de Oostvaardersplassen

28-11-2019

Er zijn teveel edelherten in de Oostvaardersplassen. Daardoor wordt de balans in het natuurgebied verstoord en wordt het gebied ongeschikt voor de aangewezen beschermde vogelsoorten. Bovendien is er dan te weinig voedsel voor de edelherten. Bij een strenge winter zoals in 2017, sterven er dan edelherten na onnodig lijden. De dieren moeten daarom worden afgeschoten. Er bestaat geen "andere bevredigende oplossing", zoals artikel 3.18, lid 1, juncto artikel 3.3, lid 4, onder a, Wet natuurbescherming vereist. Althans, dat stelt de provincie Flevoland. Zij heeft om die reden eind 2018 opdracht gegeven aan Staatsbosbeheer om edelherten af te schieten, tot er nog 490 dieren over zijn. Verschillende natuurorganisaties waren het daar niet mee eens en hebben procedures aanhangig gemaakt. Eind vorig jaar werd door de voorzieningenrechter nog geoordeeld dat de opdracht tot afschot voorlopig in stand kon blijven, waarna is begonnen met de afschot.

Streep door de opdracht

De rechtbank Midden-Nederland heeft nu op 12 november 2019 geoordeeld dat de opdracht niet deugt en dat er geen afschot mag plaatsvinden. Er wordt niet voldaan aan de eisen die de wet stelt aan een dergelijke opdracht, in artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming. Volgens de rechtbank is de doelstand van 490 dieren niet goed ecologisch onderbouwd. Er is ook niet voldoende onderbouwd dat de populatieverkleining nodig is voor de bescherming van wilde flora en fauna en de habitats voor de vogelsoorten of voor het voorkomen van onnodig lijden van de edelherten. Evenmin is volgens de rechtbank onderbouwd dat de draagkracht van het gebied is bereikt. De opdracht tot afschot kan dus niet in stand blijven en de provincie moet een nieuw besluit nemen als zij de populatie verder wil beperken.

Vervolg

De uitspraak betekent niet dat er helemaal geen dieren meer worden afgeschoten in het gebied. Staatsbosbeheer kan op grond van een in 2015 verleende ontheffing zieke en lijdende dieren afschieten, in het kader van "vroeg reactief beheer". Daarvoor gelden echter strengere en andere eisen. Deze ontheffing verloopt in 2020. Het laatste woord over de toekomst van de edelherten in de Oostvaardersplassen is dus nog niet gezegd!

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)