Q&A Faillissement Score Group

28-06-2023

Vrijdag 23 juni 2023 heeft de rechtbank in Gelderland de faillissementen van bijna alle entiteiten behorende tot de Score Group uitgesproken. Naast Score Group B.V. zijn dat Blue Office B.V., Chasin' Retail Nederland B.V., Chasin' Wholesale B.V., S.C.R. Retail B.V., Score Franchise B.V., Score International B.V., Score Retail Nederland B.V. en Score Wholesale B.V. (hierna: de 'Score Group'). Alleen Chasin' International B.V. verkeert niet in staat van faillissement.

Gefailleerden hebben ongeveer 450 medewerkers in dienst, verdeeld over 50 Nederlandse winkels. De rechtbank heeft een curator aangesteld die belast is met het beheer en de afwikkeling van het faillissement. Het faillissement van de Score Group heeft grote gevolgen voor de betrokken partijen, waaronder verhuurders, leveranciers en schuldeisers. Hieronder wordt kort uiteengezet wat de gevolgen voor uw positie kunnen zijn en welke maatregelen u kunt nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Leveranciers

Eigendomsvoorbehoud
Als u goederen aan de Score Group heeft geleverd, kunt u de door u geleverde goederen die nog niet zijn betaald, opeisen indien u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij Score Group en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. U bent dan nog eigenaar van deze goederen en de curator mag uw goederen niet verkopen zonder uw toestemming. De mogelijkheid bestaat dat u aan de curator een boedelbijdrage dient te voldoen voordat u uw goederen terugkrijgt.

Indien u goederen heeft geleverd aan Score Group is het verstandig om op zo kort mogelijke termijn uw eigendomsvoorbehoud schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan de curator en afspraken te maken over het ophalen van de goederen, dan wel het verbruik van uw goederen en de betaling daarvoor. Indien u in overleg wilt treden met de curator dan kunt u het beste vragen om doorverbonden te worden met een van zijn medewerkers. Deze zijn doorgaans beter bereikbaar dan de curator zelf.

Recht van reclame

Indien u goederen heeft geleverd en deze nog niet zijn betaald, kunt u ook het recht van reclame inroepen. Het recht van reclame betreft een wettelijk recht en hoeft, anders dan een eigendomsvoorbehoud, niet in een overeenkomst te zijn opgenomen. Bij een rechtsgeldig beroep op het recht van reclame kunt u uw goederen opeisen en terughalen. Hiervoor is onder meer vereist dat uw vordering niet langer dan 6 weken opeisbaar is en dat u deze goederen niet langer dan 60 dagen geleden aan Score Group heeft geleverd. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij Score Group en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. Ook in dit geval geldt, dat u een eventuele afkoelingsperiode zal moeten uitzitten.

Indien u geen (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, kunt u nagaan of u een beroep kunt doen op het recht van reclame. Gelet op de termijnen die hieraan zijn verbonden, adviseren wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen en u zich vervolgens zo spoedig mogelijk te melden bij de curator of zijn medewerkers.

Retentierecht
Indien u werkzaamheden heeft verricht aan eigendommen van Score Group en u deze goederen momenteel nog onder u heeft, dan kunt u een retentierecht uitoefenen indien u nog niet betaald bent voor uw werkzaamheden. Op grond van een retentierecht hoeft u de goederen niet terug te geven zolang uw vordering niet is voldaan. Hiervoor is wel vereist dat er voldoende samenhang bestaat tussen uw vordering en de goederen waarop u het retentierecht uitoefent. De curator kan in geval van faillissement uw retentierecht wel doorbreken. De curator is dan gerechtigd om de goederen op te eisen en te verkopen. U behoudt enkel een voorrecht op de opbrengst van deze goederen. Indien de curator de goederen heeft opgeëist, doet u er verstandig aan de curator te verzoeken u op de hoogte te houden van de opbrengst van de betreffende goederen en vervolgens de financiële afwikkeling van het faillissement goed in de gaten te houden.

Lopende opdrachten en overeenkomsten

Indien u een overeenkomst heeft met Score Group die nog niet geheel is afgerond, kunt u de curator vragen om binnen een redelijk termijn aan te geven of hij de overeenkomst zal nakomen (een zogenaamd artikel 37 Faillissementswet verzoek). Wanneer de curator niet binnen deze termijn reageert of als de curator mededeelt dat hij de overeenkomst niet zal nakomen, kunt u de overeenkomst ontbinden (en wellicht ook schadevergoeding vorderen). Gedurende deze termijn kunt u wel alvast uw verplichtingen jegens Score Group opschorten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in uw overeenkomst met Score Group is bepaald dat de overeenkomst automatisch eindigt in geval van faillissement.

Verhuurders

Indien u verhuurder bent van een van de (winkel)locaties van Score Group, heeft u het recht om de huurovereenkomst met Score Group op te zeggen. Hierbij dient een opzegtermijn van drie maanden te worden gehanteerd. Ook de curator heeft de bevoegdheid om de huurovereenkomst op te zeggen. In beide gevallen maakt het niet uit dat in de huurovereenkomst een langere opzegtermijn is overeengekomen. In faillissement gelden korte opzegtermijnen om te voorkomen dat de schuldenlast van de faillissementsboedel verder oploopt.

De huurpenningen die over de opzegtermijn van drie maanden verschuldigd zijn, vormen een boedelschuld. Uw vordering als verhuurder zal daarom met voorrang uit de boedel worden voldaan. Dat betekent overigens niet dat de vordering ook direct of geheel zal worden voldaan, dat hangt namelijk van de opbrengsten in de boedel af. De huurschulden die mogelijk voor faillissement zijn ontstaan, vormen daarentegen een prefaillissementsschuld. Deze zult u bij de curator moeten indienen ter verificatie. Het is niet mogelijk om een vordering uit hoofde van schadevergoeding in te dienen wegens leegstandschade of het tussentijds beëindigen van de overeenkomst.

Het is mogelijk dat de curator de winkellocaties nog tijdelijk open wil houden. Op die manier kunnen mogelijk nog inkomsten worden gegenereerd voor de boedel. In dat geval heeft u in beginsel te dulden, dat de curator tijdens de opzegperiode gebruik blijft maken van de panden. Na de opzegtermijn is de curator (in ieder geval) verplicht om de winkellocaties bezemschoon op te leveren.

Klanten

De curator kan besluiten om de winkels voorlopig open te houden. Daarbij geldt dat klanten hun gekochte goederen waarschijnlijk slechts kunnen omruilen. Het is dan niet meer mogelijk om geld retour te krijgen. Cadeaukaarten en andere vouchers zullen waarschijnlijk niet meer geldig zijn, tenzij de curator hierover anders besluit. Het voorgaande geldt slechts zolang de winkels van Score Group open worden gehouden.

Procedures en beslag

Het zal in de meeste gevallen niet meer zinvol zijn om nu nog een procedure te starten tegen Score Group, dan wel om beslag te leggen op het vermogen of de goederen van Score Group. Op grond van de Faillissementswet is het namelijk niet mogelijk om middels een gerechtelijke procedure alsnog betaling af te dwingen van een failliete vennootschap. Als gevolg van een faillissement vervallen alle beslagen en worden lopende procedures automatisch geschorst. Het is aan de curator om te bepalen of hij een procedure wensen voort te zetten of niet.

Voortzetting en doorstart

Wanneer de curator besluit om de winkels (vooralsnog) open te houden, om zodoende opbrengsten te genereren en de kans op een succesvolle doorstart te vergroten, zal overlegd worden met de betrokken leveranciers en verhuurders. Het is voor de betrokken partijen belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de doorlevering van goederen en diensten en de betaling daarvan. U heeft daarbij het recht om te eisen dat de curator zekerheid stelt.

Het is mogelijk dat vanuit het faillissement een doorstart plaatsvindt. Indien u als contractspartij van Score Group betrokken wordt bij een doorstart, is het verstandig om juridisch advies in te winnen omtrent uw rechten en plichten.

Indien u interesse heeft in het overnemen van (een onderdeel van) Score Group, kunt u zich melden bij de curator.

Contact 

Bent u betrokken bij het faillissement van Score Group en heeft u nadere vragen over uw positie in het faillissement? Neem dan contact op met een van onze advocaten van de praktijkgroep Herstructurering & Insolventie (+31 30 25 95 546).

Dit is een Legal Update van Michael Butôt en Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)