Publicatie en openbaarmaking van tuchtmaatregelen

28-01-2016

Indien een bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg ingediende klacht gegrond wordt verklaard kan het tuchtcollege de betreffende hulpverlener de volgende maatregelen opleggen:

  • waarschuwing;
  • berisping;
  • geldboete;
  • schorsing van de inschrijving in het BIG-register;
  • gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te oefenen;
  • doorhaling van de inschrijving.

Is een hulpverlener ten tijde van een tuchtprocedure niet meer BIG-geregistreerd, dan kan hem de maatregel van verbod op herregistratie worden opgelegd. Zie een uitspraak van het centraal tuchtcollege waarin deze maatregel werd opgelegd.

Op grond van de Wet BIG en het Registratiebesluit BIG worden de maatregelen, met uitzondering van een waarschuwing, openbaar gemaakt. Dit houdt in dat de opgelegde maatregel bij de betreffende hulpverlener wordt vermeld in het BIG-register. Daarnaast wordt de opgelegde maatregel openbaar kennisgegeven door vermelding in de Staatscourant en plaatsing in een of meer dag- of weekbladen die worden verspreid in het gebied waar de betrokken hulpverlener zijn beroep uitoefent of uitoefende. Bij de openbare kennisgeving van de ontzegging van het recht tot herregistratie worden ook de naam en de woonplaats van de betrokken hulpverlener vermeld.

Naast openbaarmaking van de opgelegde maatregel kan ook de uitspraak zelf, volledig of gedeeltelijk, - maar wel geanonimiseerd - worden gepubliceerd in de Staatscourant of worden aangeboden ter publicatie aan bepaalde vakbladen en tijdschriften (zoals Medisch Contact). Ook worden alle uitspraken van de tuchtcolleges op internet geplaatst en zijn ze door iedereen te raadplegen (www.tuchtrecht.nl).

Dit is een Legal Update van Lisan Homan.

Download als pdf

Specialist(en)