Pesten op de werkvloer – wat mag er van een werkgever worden verwacht?

24-07-2015

Het campagne offensief van het ministerie tegen pesten op de werkvloer zal niemand zijn ontgaan. TNO heeft een aantal cijfers in kaart gebracht (bron: FD 22 juli 2015). Ruim een half miljoen Nederlanders zou het afgelopen jaar weleens zijn gepest op het werk. Pestgedrag op de werkvloer leidt tot naar schatting vier miljoen extra verzuimdagen per jaar en dat zorgt dan weer voor een kostenpost van € 900 miljoen voor werkgevers in verband met de wettelijke loondoorbetalingsverplichting.

Pesterijen kunnen bij een werknemer een dermate impact hebben dat dit leidt tot schade. Denk aan een depressie of ptss. En hoe zit het dan met aansprakelijkheid? Kan een werknemer met succes bij zijn werkgever aankloppen? Wat mag er van een werkgever worden verwacht?

Op grond van art. 7:658 BW moet een werkgever zorgen voor een veilige werkplek en deze zorgplicht ziet niet alleen op fysieke schade, maar ook op psychische schade. Op grond van art. 3 lid 2 van de Arbowet is een werkgever verplicht om een beleid te voeren gericht op voorkoming en indien voorkoming niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt ook verstaan pesten. In het Arbobesluit wordt deze verplichting verder uitgewerkt in die zin dat de risico’s op en maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting in kaart moeten worden gebracht in de RI&E. Het is dan uiteraard aan de werkgever om daaraan uitvoering te geven door middel van bijvoorbeeld voorlichting of het aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

De rechtspraak ten aanzien van schade door pesten op de werkvloer is schaars. De werknemer zal namelijk moeten aantonen dat de schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden en dat zal vaak een lastige klus zijn. Als dit toch lukt, is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. In het algemeen mag worden aangenomen dat de werkgever pas gehouden is (specifieke) maatregelen te nemen wanneer hij bekend is met het pestgedrag of daarmee bekend had behoren te zijn.

Dit is een Legal Update van Petra klein Gunnewiek.

Download als pdf

Specialist(en)