Ontwikkelingen rondom de wet DBA

29-06-2020

Het is enige tijd stil geweest rondom de wet DBA, maar op 15 juni 2020 hebben minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief in de "Voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'" een update gegeven rondom de ontwikkelingen.

Voorstel nieuwe 'wet drieluik' ingetrokken

Het kabinet werkte de maatregelen uit het regeerakkoord over 'werken als zelfstandige' uit en had een conceptwetsvoorstel ontworpen ter vervanging van de wet DBA. Over de zogenaamde 'wet Drieluik' informeerden wij u eerder via een Legal Update.

In de wet Drieluik wordt onderscheid gemaakt tussen drie type werkenden, namelijk de laagbetaalden, de hoogbetaalden en de groep daar tussenin. Voor de laagbetaalden zou een minimumtarief gaan gelden en de hoogbetaalden konden werken met een zelfstandigenverklaring. Duidelijk is geworden dat de bezwaren tegen het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring niet kunnen worden weggenomen zonder fors afbreuk te doen aan de effectiviteit van deze maatregelen. Om die reden heeft het kabinet besloten om deze maatregelen niet verder uit te werken.  

Ook onderdeel van de wet Drieluik is een webmodule, waarmee een opdrachtgever duidelijkheid kan krijgen op de vraag of de opdracht al dan niet buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Mag buiten dienstbetrekking worden gewerkt, dan wordt een zogeheten 'opdrachtgeversverklaring' afgegeven. Deze verschaft de opdrachtgever voor de betreffende opdracht zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en afgedragen en dat geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. Uit de testfase is gebleken dat de webmodule in een groot aantal gevallen helderheid geeft. Daarom gaat het kabinet wel verder met het uitwerken van deze webmodule. Overigens bleek tijdens de testfase ook dat in 27% van de geteste gevallen waarin een zzp'er werd ingehuurd eigenlijk sprake was van een dienstbetrekking. Om als opdrachtgever alvast te kunnen nadenken over de (her)inrichting van de werkrelatie met zzp'ers, wordt de webmodule waarschijnlijk in het najaar van 2020 opengesteld. In deze pilotfase zal de webmodule geen zekerheid, maar wel duidelijkheid geven voor opdrachtgevers. Na de pilotfase zal worden besloten over het verdere vervolg van de webmodule.

Verlenging handhavingsmoratorium tot 1 januari 2021

Eerder werd al besloten dat de Belastingdienst tot 1 januari 2021 niet handhaaft, tenzij sprake is van "kwaadwillendheid". Hiervan is sprake als de Belastingdienst kan aantonen dat sprake is van i) een (fictieve) dienstbetrekking en ii) opzettelijke en evidente schijnzelfstandigheid. Verder kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 handhaven als een opdrachtgever een aanwijzing van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgt, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat sprake is van een dienstbetrekking. Het kabinet zal in het najaar van 2020 een beslissing nemen over de verdere verlenging van het handhavingsmoratorium.

Overigens geldt voor de Inspectie SZW geen handhavingsmoratorium; er wordt dus wel actief toezicht gehouden als het gaat om de Wet op de minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

Gelet op vorenstaande is het advies om alleen met echte zelfstandigen een overeenkomst van opdracht af te spreken en gebruik te maken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten.

Download als pdf

Specialist(en)