Opschorting handhaving wet DBA tot 1 januari 2020

12-02-2018

De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020. Dat schrijven de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Koolmees) en staatssecretaris van Financiën (Snel) in hun brief aan de Tweede Kamer.

Handhaving Belastingdienst verruimd

De handhaving werd eerder al opgeschort tot 1 juli 2018. Hoewel de handhaving wederom wordt opgeschort, krijgt de Belastingdienst meer ruimte om handhavend op te treden.

Vanaf 1 juli 2018 wordt er namelijk niet alleen meer handhavend opgetreden bij "evident kwaadwillenden", maar ook bij andere kwaadwillenden. Onder evident kwaadwillenden worden verstaan de kwaadwillenden "die opereren in de context van opzet, fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting". Vanaf juli zal de Belastingdienst de wet dus ook handhaven bij "andere kwaadwillenden". Dit zijn kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of laten voortbestaan. Het doel van de uitbreiding van de handhavingsmogelijkheden is dat het kabinet oneigenlijk voordeel voor opdrachtgevers wil beperken en oneerlijke concurrentie wil voorkomen.

De Belastingdienst zal overgaan tot handhaving van de wet, indien voldaan is aan drie criteria:
1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Hierbij is van belang dat de Belastingdienst zal moeten bewijzen dat aan alle drie criteria is voldaan. De handhaving zal plaatsvinden in het kader van de reguliere controles, bijvoorbeeld ten aanzien van loonheffingen.

Verduidelijking begrip gezagsverhouding

In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over het begrip "gezagsverhouding"; één van de drie criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De minister geeft nu aan dat er voor 1 januari 2019 duidelijkheid zal komen over dit begrip. Over de wijze waarop de duidelijkheid gegeven zal worden, komt de minister later nog terug.

Inwerkingtreding nieuwe wet

In het regeerakkoord is uiteengezet dat het kabinet voor ogen heeft dat de wet DBA vervangen gaat worden door een wet die in de wandelgangen de wet Drieluik genoemd wordt. In de nieuwe regelgeving zal onderscheid gemaakt worden tussen drie type werkenden, namelijk de laagbetaalden, hoogbetaalden en de groep daar tussenin. De minister en staatssecretaris geven nu in de brief aan dat het streven is om deze nieuwe wet per 1 januari 2020 in werking te laten treden, maar dat wordt een ambitieuze doelstelling geacht. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

 

Specialist(en)