No risk polis voor oudere werknemers naar 56 jaar

26-10-2017

Per 1 januari 2018 worden werkgevers die werknemers van 56 jaar en ouder in dienst nemen, gecompenseerd in de kosten indien die werknemers uitvallen wegens ziekte binnen vijf jaar na indiensttreding. Op dit moment ligt de leeftijdgrens op 62 jaar. Het gaat om een tijdelijke verruiming die alleen geldt voor de jaren 2018 en 2019. Om als werkgever aanspraak te kunnen maken op deze no-riskpolis moeten de desbetreffende werknemers voorafgaand aan de indiensttreding bij de werkgever minstens een jaar werkloos zijn geweest en daarnaast een WW-uitkering hebben ontvangen.

De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever geen financieel risico loopt doordat het UWV in geval van ziekte van een oudere werknemer de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer op zich neemt. De werknemer ontvangt bij uitval wegens ziekte een ZW-uitkering gedurende een periode van maximaal 104 weken (de duur van de wettelijke loondoorbetalingsplicht). Een werkgever hoeft de no-riskpolis niet van te voren aan te vragen; het is voldoende om dit bij de ziekmelding te vermelden. Het beroep van de werkgever op de no-riskpolis leidt ook niet tot een hogere ZW-premie. Wel blijft de werkgever gedurende de periode van ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

De verlaging van de leeftijd van de no-riskpolis is een maatregel die voortvloeit uit het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’, opgesteld door (voormalig) minister Asscher en de sociale partners.
Het actieplan heeft als doel de arbeidsmarktpositie van de vijftigplussers te verbeteren.

Van risicovol naar waardevol

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers bij het aannemen van een oudere werkzoekende in veel gevallen streven naar risicovermindering bij uitval. Volgens het UWV ziet 81 procent van de werkgevers de no-riskpolis ook daadwerkelijk als een stimulans om oudere werknemers in dienst te nemen. Met het oog op de verlaging van de leeftijd van de no-riskpolis wordt het aannemen van een oudere werknemer minder risicovol en kan het voor een werkgever aantrekkelijker worden om de werknemer in dienst te nemen met het oog op zijn/haar ervaring en opgedane kennis.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)