Nieuwe gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

04-07-2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer. Met het oog op die verandering heeft het Verbond van Verzekeraars een update laten schrijven van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, welke was gebaseerd op de Wbp.

De nieuwe gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars is een sectorspecifieke vertaling van de AVG. Een verschil met de oude gedragscode is namelijk dat de nieuwe gedragscode alleen voor de verzekeringsbranche geldt en niet voor andere financiële instellingen, zoals banken. Het idee hierachter is dat de sector concreter kan uitwerken wat de nieuwe wet- en regelgeving precies betekent voor de sector zelf en dat de sector ook beter kan reageren op de veranderingen in de samenleving en klanten beter informeren over de omgang met persoonsgegevens, aldus het Verbond van Verzekeraars.

De nieuwe gedragscode is, anders dan de oude code, (nog) niet voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Reden daarvoor is dat nog niet bekend is onder welke voorwaarden de AP AVG-gedragscodes zal goedkeuren. Verwachting is dat dit eind 2018 wel bekend zal zijn. Op haar website geeft het Verbond aan dat zij dan opnieuw zal bekijken of ze de code wil voorleggen.

De leden van het Verbond hebben de nieuwe gedragscode tijdens de ALV op 20 juni 2018 als bindende zelfregulering goedgekeurd. De gedragscode is beschikbaar via de website van het Verbond van Verzekeraars.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroep Aansprakelijkheid & Verzekeringen.

Download als pdf

 

Specialist(en)