Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

26-05-2020

Als het aan Minister Ollongren ligt, treedt de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2022 in werking.
Die datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen. Dat blijkt uit
haar brief van 20 mei jl. aan de Eerste Kamer.

De datum is nog niet definitief. Na het zomerreces wordt het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit (waarin de datum van inwerkingtreding is opgenomen) behandeld in de Tweede Kamer.

Komende tijd wordt het wetgevingsproces verder afgerond. Nog voor de zomer zal de plenaire behandeling van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur in de Tweede Kamer plaatsvinden. Vervolgens wordt het Aanvullingsbesluit natuur aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd en verwerkt in het DSO. In 2021 vindt de implementatie van de Omgevingswet plaats.
De minister benadrukt dat ook na inwerkintreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 monitoring en bijsturing zal plaatsvinden zodat verder naar het gewenste eindniveau toegewerkt wordt.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)