Nadere voorwaarden aanvraag NOW werkmaatschappij bekend

04-05-2020

Eerder informeerden wij u over een verruiming van de NOW die door Minister Koolmees werd aangekondigd in een kamerbrief van 22 april jl. Op vrijdag 1 mei jl. is de inhoudelijke wijziging van de regeling gepubliceerd. Met deze wijziging zijn nadere voorwaarden gesteld aan het aanvragen van de NOW-subsidie op het niveau van de individuele werkmaatschappij. Los daarvan is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd.

In deze Legal Update lichten wij de in de vorige Legal Update genoemde voorwaarden verder toe en zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

 • De groep heeft een omzetdaling van minder dan 20% en de werkmaatschappij heeft een omzetdaling van ten minste 20%.
  Indien op groepsniveau sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% dan kan de werkmaatschappij geen gebruikmaken van deze nieuwe faciliteit.
 • Aanvraag na 5 mei 2020
  De aanvraag moet worden gedaan na 5 mei 2020 (tijdstip inwerkingtreding van de aangepaste regeling).
 • Het betreft geen personeels-bv
  De minister had in de kamerbrief aangekondigd dat er geen sprake mocht zijn van een personeels-bv binnen het concern. Deze voorwaarde is in de uiteindelijke regeling anders geformuleerd, waardoor een werkmaatschappij alsnog gebruik kan maken van de gewijzigde NOW, ook in het geval er binnen het concern sprake is van een personeels-bv (bijvoorbeeld voor het management).
 • Overeenkomst met vakbond over werkbehoud
  Voorafgaand aan de subsidieaanvraag moet een overeenkomst zijn aangegaan met de vakbond over werkbehoud. Werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers kunnen volstaan met een akkoord met een vertegenwoordiging van werknemers. De kamerbrief riep bij ons vragen op over de reikwijdte van een dergelijke overeenkomst. Helaas geeft de regeling op dit punt geen nadere toelichting.
 • Dividend- en bonusbeleid tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021
  Het groepshoofd verklaart voorafgaand aan de aanvraag dat over 2020 geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen aan de raad van bestuur en directie van het concern en de betreffende werkmaatschappij zullen worden uitgekeerd. Dit geldt ook voor winstdelingen en met dividend worden gelijkgesteld andere winstuitkeringen aan derden buiten de groep. Verder mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Het verbod op bonusbetaling is beperkt tot de bonussen van het bestuur en de directie van het groepshoofd en de werkmaatschappij die de aanvraag indient. Er geldt dus geen beperking voor het overige personeel dat in het concern werkzaam is. De verplichtingen gelden tot het moment dat de jaarrekening over 2020 is vastgesteld. Een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst of een wettelijke plicht om dividend uit te keren, zijn uitgezonderd. 
 • Andere groepsentiteiten voeren geen opdrachten uit die ten koste kunnen gaan van de rechtspersoon die de aanvraag doet.
  Het is niet toegestaan om werkzaamheden die normaal gesproken door de subsidie vragende entiteit worden uitgevoerd, over te dragen aan andere werkmaatschappijen. Ook mag het 'transferpricing systeem' niet worden aangepast, om te voorkomen dat (deels) met omzet wordt geschoven. Indien sprake is van uitlening van werknemers aan een andere entiteit binnen het concern, dan wordt de omzetdaling gecorrigeerd.
 • Aanvullende accountantscontrole
  Deze voorwaarde zal nog nader worden uitgewerkt.

Daarnaast zijn in de NOW nog de volgende wijzigingen doorgevoerd. In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan informatie worden opgevraagd over de NOW. In de regeling wordt geregeld dat de subsidieaanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van verstrekte informatie aan het UWV. Verder vervalt de verplichting voor werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer om een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren. Tot slot is besloten dat werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking geen melding meer behoeven te maken van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Evelien Brussee.

Download als pdf

Specialist(en)