NOW verruimd voor werkmaatschappijen in concernverband

23-04-2020

Bij publicatie van de NOW werd duidelijk dat een werkgever die deel uitmaakt van een groep voor berekening van de omzetdaling diende te kijken naar de omzetdaling in concernverband (en dus niet enkel naar het eigen omzetverlies). Als een individuele werkmaatschappij wel de drempel van 20% omzetverlies haalde, maar het concern niet, dan kon de werkmaatschappij niet individueel een beroep doen op de NOW. Hier komt verandering in. De werkmaatschappij kan onder die omstandigheden toch subsidie aanvragen. Dit heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recentelijk in een kamerbrief laten weten. Wel worden aan de versoepeling extra voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn als volgt:

 • Rechtspersoonlijkheid 
  De werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen zoals (autonome) vestigingen en business units komen niet in aanmerking.
 • Geen dividend, bonussen en terugkoop aandelen over 2020
  Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren dat zij over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen terugkopen. Deze verplichting geldt tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. 
 • Overleg vakbonden over werkbehoud
  Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten een overeenkomst met de belanghebbende vakbonden  (en bij gebreke hiervan: met een andere werknemersvertegenwoordiging) sluiten over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord met een werknemersvertegenwoordiging, zoals een personeelsvertegenwoordiging.
 • Ontbreken personeels-bv
  Concerns met een personeels-bv moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. Werkmaatschappijen van dergelijke concerns kunnen dus geen gebruik maken van deze afwijkingsmogelijkheid.
 • Aanvullende accountantscontrole
  In nog nader uit te werken standaarden van accountants worden voorwaarden opgenomen voor een aanvullende accountantscontrole. Het betreft maatregelen om misbruik van de regeling tegen te gaan. Te denken valt aan het oneigenlijk beïnvloeden van de omzetcijfers (bijvoorbeeld door te schuiven met werk binnen de groep, of door andere intra concern prijzen te rekenen).

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat werkmaatschappijen binnen een groep, die een omzetdaling heeft van ten minste 20%, geen gebruik kunnen maken van deze nieuwe faciliteit. Zij dienen voor de berekening de omzetdaling op groepsniveau aan te houden.

Dit is een Legal Update van Linda van der Vaart.

Download als pdf