Meldplicht voor jeugdhulpaanbieders per januari 2022 – wat betekent dit voor uw organisatie?

20-12-2021

2022 staat voor de deur en daarmee zijn een aantal gezondheidsrechtelijke veranderingen aanstaande die per 1 januari in werking treden. In deze Legal Update gaan wij in op nieuwe toetredingsregels die gelden voor jeugdhulpaanbieders op grond van de Jeugdwet. Per 1 januari geldt immers op basis van de Jeugdwet een meldplicht voor (nieuwe) jeugdhulpaanbieders. De meldplicht is bedoeld om de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) zicht te bieden op wie toetredende jeugdhulpaanbieders zijn, waardoor de inspectie uiteindelijk in staat wordt gesteld om te kunnen controleren of toetredende jeugdhulpaanbieders voldoen aan de in de Jeugdwet gestelde eisen.[1] 

Nieuw wetsartikel 4.0.1 Jeugdwet

De meldplicht voor jeugdhulpaanbieders is opgenomen in een nieuw artikel 4.0.1 Jeugdwet, luidende:

  1. De jeugdhulpaanbieder die jeugdhulp wil gaan verlenen of laten verlenen, zorgt ervoor dat de verlening van die jeugdhulp niet eerder aanvangt dan nadat hij dit aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gemeld.
  2. De melding geschiedt langs elektronische weg op een bij ministeriële regeling vastgestelde wijze.
    De daarbij door de jeugdhulpaanbieder te verstrekken gegevens kunnen per categorie van jeugdhulpaanbieders verschillen en kunnen betrekking hebben op de aard van de te verlenen jeugdhulp, de personele en materiële organisatorische inrichting en voorwaarden betreffende de kwaliteit van de jeugdhulp.
  3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van jeugdhulpaanbieders worden aangewezen waarop het eerste lid niet van toepassing is.

Nieuwe jeugdhulpaanbieders

Zoals volgt uit de bewoording << wil gaan verlenen of laten verlenen >> is de meldplicht van toepassing op alle nieuwe jeugdhulpaanbieders die na inwerkingtreding van de wet beginnen met het verlenen van jeugdhulp.[2] Het kan hierbij eveneens gaan om bestaande zorgaanbieders die hun activiteiten uitbreiden tot het verlenen van jeugdhulp. Reeds gemelde jeugdhulpaanbieders die hun jeugdhulpaanbod uitbreiden met andere vormen van jeugdhulp hoeven zich niet – opnieuw – te melden. [3] Uitgezonderd van de meldplicht zijn overigens gemeenten en jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp leveren die bestaat uit het vervoer van een jeugdige.[4]

Bestaande jeugdhulpaanbieders

De meldplicht richt zich evenzeer op jeugdhulpaanbieders die nu al jeugdhulp verlenen maar nog niet bekend zijn bij de IGJ. Zolang deze aanbieders nog niet bekend zijn bij de IGJ zijn zij volgens de wet nog niet te beschouwen als bestaande jeugdhulpaanbieders. Zij vallen daarom zonder meer onder de nieuwe meldplicht, althans voor zover zij daar niet van zijn uitgezonderd. Zij zijn alleen uitgezonderd van deze meldplicht indien zij voor 1 juni 2022 de jaarverantwoording over verslagjaar 2021 openbaar gemaakt hebben via het CIBG of als zij vanwege zeer bijzondere omstandigheden formeel voor 1 april 2021 om uitstel hebben verzocht.[5] Al vanaf begin 2021 kunnen jeugdhulpaanbieders zich overigens vrijwillig melden via meldennieuwezorgaanbieders.nl. Jeugdhulpaanbieders die als zodanig bekend zijn bij de IGJ zijn zonder meer te beschouwen als bestaande jeugdhulpaanbieders en hebben reeds aan hun meldplicht voldaan.[6]

Vragen?

Benieuwd daar de concrete implicaties van de meldplicht voor uw zorgorganisatie of heeft u anderszins naar aanleiding van deze Legal Update nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Dit is een Legal Update van Bastiaan Wallage en Jean-Luc Hooglugt.

Download als pdf

 

[1] Kamerstukken II 2019/20, 34768, nr. 13, p. 9.
[2] Kamerstukken II 2019/20, 34768, nr. 13, p. 11.
[3] Kamerstukken II 2019/20, 34768, nr. 13, p. 11.
[4] Art. 4.0.1 lid 3. Zie ook: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/vragen-en-antwoorden-wtza.
[5] Zo blijkt aldus uit de informatie die in dit kader is gepubliceerd: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/vragen-en-antwoorden-wtza.
[6] https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/bestaande-jeugdhulpaanbieders

Specialist(en)