Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets

10-06-2021

In de praktijk komt het voor dat ouders van een jeugdige de jeugdhulp aan hun kind verzorgen (veelal individuele begeleiding) op grond van een persoonsgebonden budget. Op grond van artikel 8.1.1 lid 3 van de Jeugdwet is het aan de gemeenteraad om bij verordening te bepalen onder welke voorwaarden een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, zodat jeugdhulp kan worden verleend door een persoon uit het eigen netwerk. De Rechtbank Rotterdam heeft in het verleden in een aantal uitspraken hierover geoordeeld dat het college geen persoonsgebonden budget hoeft te vertrekken voor de hulpverlening door een ouder als het gezinsinkomen toereikend is. Vervolgens leek ook de Centrale Raad van Beroep in haar uitspraak van 17 juli 2019 dit uitgangspunt te bevestigen.

In de uitspraak van 26 mei 2021, verduidelijkt de Raad echter dat de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van de ouders geen ruimte bieden voor een beoordeling van de financiƫle draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen. Een dergelijke vergaande interpretatie vindt volgens de Raad geen steun in de geschiedenis van de totstandkoming van de Jeugdwet. De overwegingen in de uitspraak van 17 juli 2019 zijn niet bedoeld om een financiƫle draagkrachtmeting mogelijk te maken, aldus de hoogste bestuursrechter.

Deze uitspraak heeft grote invloed op het beleid van gemeenten. Op basis hiervan wordt het namelijk juridisch onhoudbaar om een persoonsgebonden budget af te wijzen voor zorgverlening door ouders, indien het gezinsinkomen ongeacht deze zorgverlening toereikend blijft. Met het oog op artikel 8.1.1 lid 3 van de Jeugdwet doen gemeenten er ons inziens verstandig aan met deze uitspraak in de hand het beleid, in het bijzonder de bepalingen omtrent het persoonsgebonden budget voor hulpverlening door het sociale netwerk, kritisch tegen het licht te houden. De uitspraak betekent naar ons oordeel echter niet dat gemeenten in hun beleid geen mogelijkheid meer hebben om het informele pgb te normeren of een pgb-aanvraag af te wijzen wanneer ouders op eigen kracht de hulpverlening kunnen leveren.

Dit is een Legal Update van Bastiaan Wallage.

Download als pdf

Specialist(en)