Internetconsultatie van de versnelde vergunningsprocedure voor elektriciteitsprojecten vanaf 25 kilovolt

18-06-2024

Op 28 mei jl. is het ontwerp 'Besluit procedure versnellingen elektriciteitsprojecten' ter internetconsultatie aangeboden. De ontwerp AMvB voorziet in toevoeging van het nieuwe artikel 10.26g aan het Omgevingsbesluit. Daarmee wordt een snellere beroepsprocedure mogelijk gemaakt voor besluiten, zoals omgevingsplannen of omgevingsvergunningen, voor elektriciteitsprojecten vanaf 25kV. Het gaat dan meer specifiek om de aanleg, uitbreiding, het onderhoud of de aanpassing van een transmissie- of distributiesysteem voor elektriciteit. Met deze stap wordt een versnelling in de uitbreiding van het stroomnet beoogd. Deze versnelling is nodig om de energietransitie mogelijk te maken en ook (op kortere termijn) problemen met netcongestie te verminderen. 

Waar heeft het ontwerpbesluit betrekking op?

Volgens de toelichting op het ontwerpbesluit betreft het met name energieprojecten waarvoor een gemeente het bevoegd gezag is. Het zal veelal gaan om de volgende situaties.

•           220kV/380kV-verbindingen en verdeelstations, waar de projectprocedure niet wordt toegepast. Het zou hier gaan om 10 tot 20 projecten tot 2032.

•           110kV/150kV-verbindingen en verdeelstations, deze projecten behoren tot het landelijk hoogspanningsnet waarop de projectprocedure van het Rijk niet automatisch van toepassing is. De verwachting is dat het hier gaat om ongeveer 100 tot 125 projecten tot 2032.

•           25kV/50kV-verbindingen en verdeelstations. Dit betreft projecten van regionale netbeheerders.  

Tot 2032 gaat het naar schatting om 300 tot 450 projecten van de drie grootste netbeheerders (Liander, Enexis en Stedin). De overige regionale netbeheerders hebben naar verwachting geen of weinig van dit soort projecten). Het aanwijzen van met name deze projecten levert daarom volgens de minister een substantiële versnelling op.

Versnellingselementen ter bevordering van de doorlooptijd

Om de doorlooptijden van beroepsprocedures te kunnen verkorten zijn op de genoemde categorie besluiten de volgende versnellingselementen van toepassing:

1. Vervanging van het huidige beroep in twee instanties (bij de rechtbank en vervolgens bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) door beroep in één instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

2. Uitspraak door de bestuursrechter binnen zes maanden

3. Voorschrijven van versnelde behandeling van het beroep

4. Uitsluiten van de mogelijkheid tot het instellen van ‘pro forma’ beroep

Het gaat om een tijdelijke aanwijzing die loopt tot 1 januari 2032. De beoogde datum van inwerkingtreding van deze AMvB is 1 januari 2025. 

Dit is een Legal Update van Monique Rus – van der Velde

Download als pdf

Specialist(en)