Inspraak voortaan verplicht bij verlenen van natuurvergunningen

14-07-2021

Het is voortaan verplicht om inspraak te bieden voordat een natuurvergunning wordt verleend. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling van vandaag, 14 juli jl. Deze verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn maar is niet goed geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming (Wnb) en de voorganger daarvan, de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). Deze wetten voorzien namelijk niet in een verplichte inspraakprocedure bij vergunningverlening. Hoewel verschillende overheden op dit moment desondanks wel al inspraak bieden, is dit met de uitspraak van de Afdeling dus voortaan verplicht en niet meer vrijblijvend.

Hoe kunnen bestuursorganen voldoen aan de inspraakverplichting?

In Nederland zijn de minister van Landbouw, Natuur en Visserij en de provinciebesturen verantwoordelijk voor het verlenen van natuurvergunningen. Zij kunnen voldoen aan de inspraakverplichting door de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te volgen, als zij een natuurvergunning willen verlenen. Dit betekent dat ontwerpbesluiten voor natuurvergunningen ter inzage moeten worden gelegd, waarna belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven over het voorgenomen besluit. Bestuursorganen kunnen er ook voor kiezen om niet alleen belanghebbenden maar iedereen die mogelijkheid te bieden.

Wat is het gevolg van de uitspraak?

De uitspraak heeft tot gevolg dat bestuursorganen verplicht zijn om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen, terwijl de Wnb en de Nbw 1998 dat niet verplichten. In de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting medio volgend jaar in werking treedt, is overigens wel een inspraakverplichting opgenomen.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)