Hoger beroep bij voorlopig deskundigenbericht ook mogelijk bij toewijzing?

13-09-2022

Afgelopen maand wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2022:7468) in voorlopig deskundigenbericht, over de vraag of hoger beroep mogelijk is nadat de rechtbank het verzoek heeft toegewezen maar een andere deskundige heeft benoemd dan verzocht. De kwestie draait om de uitleg van artikel 204 lid 2 Rv, waarin is bepaald dat geen hoger beroep mogelijk is als het verzoek wordt toegewezen. Het hof diende dus te beoordelen of het benoemen van een andere deskundige geldt als toewijzing, of als afwijzing van het verzoek.

Het ging kortgezegd om een geschil tussen een patiënt en het ziekenhuis, waarbij was erkend dat de artsen pas te laat de juiste diagnose hadden gesteld. De patiënt wilde bewijzen dat hij door dit delay schade had geleden en besloot de rechter in voorlopig deskundigenbericht te vragen om een orthopeed te benoemen om onderzoek te verrichten naar de causaliteit. De rechtbank wees het verzoek toe, maar benoemde een traumachirurg als deskundige in plaats van een orthopeed. Daar kwam de patiënt in beroep tegen op.

Bij het hof stelde de patiënt dat zijn verzoek gedeeltelijk was afgewezen, omdat niet de deskundige was benoemd die hij had gewenst. Hij meende dat hij om die reden ontvankelijk was, ondanks dat de wet bepaalt dat bij toewijzing van het verzoek geen hoger beroep mogelijk is. Het hof volgde de patiënt in die redenering. Zij overwoog in dat kader dat het middel van voorlopig deskundigenbericht ertoe strekt om de verzoekende partij in de gelegenheid te stellen om zijn proceskansen in te schatten en dat dit verzoek er specifiek op gericht was geweest om een orthopeed te benoemen. Nu de rechtbank een traumachirurg als deskundige had benoemd, is het deel van het verzoek dat ziet op het specialisme van de deskundige naar het oordeel van het hof afgewezen. Dat maakt dat verzoeker in beroep tegen dat deel van de beschikking van de rechtbank ontvankelijk was.

Vervolgens oordeelde het hof dat de door het ziekenhuis aangevoerde bezwaren tegen de voorgestelde deskundige – dat het ziekenhuis niet bekend was met eerdere rapportages van diens hand en dat de deskundige onervaren was – onvoldoende steekhoudend zijn om aan de benoeming in de weg te staan. Het hof vernietigde de beschikking van de rechtbank en benoemde alsnog de oorspronkelijk door de patiënt voorgestelde deskundige.

Met deze beschikking wordt de mogelijkheid voor beroep tegen een beschikking in voorlopig deskundigenbericht enigszins verruimd, doordat duidelijk is geworden dat dit ook bij toewijzing mogelijk is indien de verzoekende partij op essentiële punten niet in zijn verzoek is gevolgd. Tegelijkertijd kan dit ook mogelijkheden bieden voor verwerende partijen: indien zij hun wensen voor de opzet van het onderzoek als zelfstandig tegenverzoek formuleren, zou ook voor hen hoger beroep open dienen te staan indien de rechtbank die verzoeken niet zou honoreren.

Dit is een Legal update van Petra klein Gunnewiek.

Download als pdf

Specialist(en)