Herziene insolventieverordening: aandacht voor coördinatie en reorganisatie

04-07-2017

Op 26 juni 2017 is de herziene Europese Insolventieverordening (hierna: ‘herziene IVO’) in werking getreden. Deze stelt regels op het gebied van internationale faillissementen binnen Europa. Het doel van de verordening is om de samenwerking bij insolventieprocedures in Europa te verbeteren en de mogelijkheden tot reorganisatie te vergroten. De herziene IVO verbetert enkele knelpunten die bij de eerste versie van 29 mei 2000 (inwerkingtreding 31 mei 2002) zijn opgekomen.

Toepasselijk recht

De herziene IVO verduidelijkt in welk land een insolventieprocedure geopend moet worden. Dat kan van groot belang zijn, omdat dit het toepasselijk recht en de wijze van afwikkeling bepaalt. Naast het feit dat nu duidelijker gedefinieerd wordt waar de procedure geopend moet worden, wordt ook de mogelijkheid tot ‘forum shopping’ ingeperkt. Als de vennootschap namelijk drie maanden voor de faillietverklaring haar statutaire zetel naar een andere lidstaat heeft verplaatst, zal de insolventieprocedure geopend moeten worden in de lidstaat van waaruit de schuldenaar verhuisd is.

Groep vennootschappen

De Europese wetgever heeft zich ook gewaagd aan het oplossen van de problematiek rondom de faillissementen van groepen vennootschappen. Bij een faillissement van een grensoverschrijdende groep vennootschappen kunnen namelijk meerdere procedures in meerdere lidstaten worden geopend. De herziene IVO introduceert daarom een ‘groepscoördinator’. Deze coördinator houdt toezicht op de verschillende insolventieprocedures binnen een failliete groep vennootschappen (met een internationaal karakter). De coördinator kan plannen en aanbevelingen opstellen voor de curatoren uit de verschillende lidstaten. Deze curatoren zijn echter niet gehouden om de aanbevelingen op te volgen, maar mogen hier (gemotiveerd) van afwijken.

Meerdere procedures voor één vennootschap

Het openen van meerdere insolventieprocedures in verschillende lidstaten voor één vennootschap kan door de herziene IVO worden voorkomen. De curator van de hoofdprocedure kan aan de crediteuren (uit een andere lidstaat) een voorstel doen om tot afwikkeling van hun vorderingen te komen. De curator van de hoofdprocedure dient bij de beoordeling van vorderingen van crediteuren uit andere lidstaten (die hun vordering in de hoofdprocedure hebben ingediend), ook het recht van die andere lidstaat in acht te nemen. Dit kan betekenen dat voor deze crediteur andere rechten gelden dan voor de overige crediteuren. Op deze manier kan worden voorkomen dat vele secundaire procedures geopend moeten worden voor buitenlandse crediteuren. Deze mogelijkheid bestond eerst nog niet in de Nederlandse rechtspraktijk omdat de curator de vorderingen van alle crediteuren diende te beoordelen naar Nederlands recht.

Insolventieregisters

Daarnaast zullen op basis van de herziene IVO in de komende jaren de nationale insolventieregisters van de lidstaten aan elkaar gekoppeld worden. De nationale insolventieregisters worden toegankelijk via het Europees e-justitieportaal en kunnen door alle inwoners van de lidstaten geraadpleegd worden.

Reorganisaties

Tot slot heeft de Europese wetgever aandacht besteed aan reorganisaties: zo geldt de herziene IVO ook bij wettelijke reorganisatieprocedures. De gedachte is dat tezamen met een goede coördinatie van de insolventieprocedures bedrijven kunnen worden gered en minder faillissementen zullen worden uitgesproken.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)