Grondentrechter niet van toepassing bij besluiten op grond van de Huisvestingswet

09-06-2022

De Afdeling heeft op 9 februari 2022 geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2022:363) dat het voortaan is toegestaan om voor het eerst een beroepsgrond aan te voeren in hoger beroep, ook als die beroepsgrond eerder al redelijkerwijs bij de rechtbank naar voren had kunnen worden gebracht. Voorheen mocht dat niet en werden nieuwe beroepsgronden buiten beschouwing gelaten. Deze zogenoemde 'grondentrechter' geldt sinds de uitspraak van 9 februari 2022 alleen nog in het omgevingsrecht en niet langer daarbuiten, ook niet in zaken over besluiten waarbij belangen van derden betrokken (kunnen) zijn, aldus de Afdeling.

Besluiten op basis van de Huisvestingsverordening en de daaraan ten grondslag liggende Huisvestingswet vallen niet onder het omgevingsrecht, zo concludeert de Afdeling in haar uitspraak van 18 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1423). Dat betekent dat in hoger beroep nieuwe beroepsgronden kunnen worden aangevoerd, ook als die eerder kenbaar gemaakt hadden kunnen worden.

Wat was er aan de hand?

In de procedure die tot de uitspraak van 18 mei leidde, had het college van burgemeester en wethouders van Den Haag een onttrekkingsvergunning voor woningvorming geweigerd. Appellant was het daar niet mee eens en voerde voor het eerst in hoger beroep aan dat de vergunning van rechtswege was verleend, zodat het college niet langer bevoegd was om te beslissen op de aanvraag. Het college vond dat deze beroepsgrond niet behandeld mocht worden vanwege de grondentrechter.

De Afdeling gaat niet mee in het betoog van het college en oordeelt dat het een zaak buiten het omgevingsrecht betreft. Dat betekent dat de grondentrechter niet van toepassing is. Er gelden wel enige beperkingen voor het aanvoeren van nieuwe gronden in hoger beroep (waaronder de goede procesorde) maar die doen zich naar het oordeel van de Afdeling niet voor in deze procedure. De Afdeling behandelt daarna inhoudelijk het beroep van appellant.

Conclusie

In deze uitspraak van de Afdeling wordt bevestigd dat de grondentrechter alleen nog in het omgevingsrecht geldt. Besluiten op grond van de Huisvestingswet vallen daar niet onder.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer en Reimer Helder.

Download als pdf

Specialist(en)