Gedragscode zon op land, ontwikkelaars zonprojecten en milieuorganisaties slaan handen ineen

14-11-2019

Ontwikkelaars van zonneparken hebben samen met natuur-, milieu-, en bewonersorganisaties een Gedragscode zon op land uitgebracht. De gedragscode is op 13 november 2019 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie EZK.

Het gebruik van zonne-energie neemt de laatste jaren toe. Daarmee gepaard gaat het ontwikkelen van grote zonneparken op land. Dit heeft de afgelopen tijd geleid tot discussies over onder meer de vraag of grote zonneparken op landbouw- en natuurgronden wel gewenst zijn. Tegelijkertijd staat ons land voor de enorme opgave van de energietransitie. Om de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen bereiken, is (grootschalige) zonne-energie noodzakelijk. 

Gemor over (grootschalige) zonneparken op land was er ook in de Tweede Kamer. Het College van Rijksadviseurs waarschuwde vorig jaar al voor het ontbreken van een overkoepelende, nationale visie op de energietransitie. Nederland zou daardoor 'overspoeld' dreigen te raken met een 'confetti van windmolenparken en zonnevelden'. In oktober 2018 had de Tweede Kamer al een motie aangenomen die de regering vroeg om samen met lokale overheden een 'zonneladder' op te stellen voor de inpassing van zonne-energie en in mei 2019 dienden een aantal Tweede Kamerleden een motie in waarin de regering werd gevraagd om alle ontwikkeling van zonneparken op natuur- en landbouwgronden vooralsnog stil te zetten.

Op initiatief van Holland Solar, de branchevereniging van de zonne-energiesector hebben natuur-, milieu-, energie-, en bewonersorganisaties zich de afgelopen maanden gebogen over deze problematiek. Dit heeft geleid tot de Gedragscode zon op land. De ondertekenaars van de code zijn de brancheorganisatie Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, de koepel van energiecoöperaties Energie Samen en Vogelbescherming Nederland. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen, vele bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector.

De code bevat drie basis-principes. Deze vertalen zich in 'regels' waaraan leden van de branchevereniging Holland Solar zich moeten houden.

  • Samen met stakeholders: de vraag of een zonnepark op een locatie gewenst is en zo ja in welke vorm, wordt mede worden bepaald door omwonenden. Zij worden meegenomen in het hele traject en krijgen ook de mogelijkheid om financieel te participeren;
  • Meerwaarde omgeving: natuurgebieden zullen worden ontzien. Zonneparken moeten een meerwaarde opleveren voor de omgeving.
  • Oorspronkelijk grondgebruik mogelijk: partijen hebben vastgelegd dat de functieverandering tot zonnepark geen onomkeerbare stap hoeft te zijn.

Deze regels zullen per project worden vertaald en vastgelegd.

Dit is een Legal Update van Monique Rus.

Download als pdf

Specialist(en)