Garantiebedingen in algemene voorwaarden (deel 4 van 5)

28-09-2021

Eerder in deze blogreeks hebben wij het onder andere gehad over exoneratie- en vrijwaringsbedingen. Bepalingen die zien op de mogelijkheid om een andere partij wel of niet aan te spreken voor een schadevergoeding. Een contractspartij geeft echter niet altijd de voorkeur aan een vergoeding van schade. De contractspartij is immers niet voor niets een overeenkomst aangegaan met de wederpartij en zal daarom behoefte hebben aan de producten of de diensten die zij van de wederpartij geleverd wilde krijgen. Wat er precies van een leverancier verwacht mag worden en wat een afnemer kan doen als de leverancier niet (correct) presteert, kan uitgeschreven worden in een garantiebeding in de algemene voorwaarden. Een dergelijk garantiebeding staat in deze Legal Update centraal. In de volgende en laatste Legal Update van de reeks zal het rechts- en forumkeuzebeding in algemene voorwaarden centraal staan.   

Garantiebedingen komen in alle soorten en maten voor en kunnen, naast op producten, bijvoorbeeld ook zien op de levering van diensten of aanneming van werk. Garantiebedingen die zien op de verkoop van producten komen het vaakst voor en dergelijke bedingen zullen we dan ook in deze bijdrage centraal stellen. Ook in deze bijdrage gaan wij uit van een B2B-situatie. In een B2C-situatie kan enkel een garantiebeding worden opgenomen als dat de verplichtingen van de verkoper – en dus de rechten van de consument – uitbreidt ten opzichte van de bescherming die de wet de consument biedt in boek 7 BW (dwingend recht). Als een consument bijvoorbeeld mag verwachten dat een product vijf jaar een bepaalde eigenschap bezit, maar een verkoper garandeert deze eigenschap voor twee jaar en beperkt de non-conformiteit voor het overige, dan is er sprake van een niet toegestane beperking van de rechten van de consument.

Garantiebeding

Een garantiebeding beschrijft de eigenschappen die een te leveren product bezit, voor hoelang de koper mag verwachten dat het product deze eigenschappen behoudt en de acties die een koper van een verkoper mag verlangen als het product niet aan de gegarandeerde eigenschappen voldoet.

Een garantiebeding kan inkleuring geven aan de open conformiteitsnorm die in de wet is opgenomen, welke inhoudt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden (artikel 7:17 lid 1 BW). Op grond van de wet beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst als het – kortgezegd – niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, en ook de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien (artikel 7:17 lid 1 en 2 BW).

Als een afgeleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan de koper op grond van de wet kiezen welke actie hij van de verkoper eist. De koper kan op grond van artikel 7:21 lid 1 BW eisen dat de verkoper het ontbrekende deel van de zaak aflevert, de afgeleverde zaak herstelt (mits de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen) of de afgeleverde zaak vervangt (tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen of koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaak heeft gezorgd).

Door het opnemen van een garantiebeding kan de conformiteitseis uit de wet nader worden ingekleurd. In het garantiebeding kunnen eigenschappen opgenomen worden die het betreffende product – in ieder geval – zou moeten behoren te hebben binnen de beschreven garantietermijn. De aanwezigheid van deze gegarandeerde eigenschappen behoeft de koper niet te betwijfelen. Een eventuele non-conformiteit is dan krachtens rechtshandeling toerekenbaar aan de verkoper (artikel 6:75 BW). Naast het opnemen van de gegarandeerde eigenschappen en de garantietermijn kan ook in een garantiebeding opgenomen worden welke acties een koper jegens de verkoper kan instellen als hij van mening is dat het product non-conform is. Daarbij kan worden afgeweken van de in de wet opgenomen acties tot aflevering, herstel of vervanging. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de verkoper bij een gebrek enkel de mogelijkheid tot herstel hoeft te bieden en niet de mogelijkheid tot vervanging. Ook kan bepaald worden dat de verkoper alleen de kosten draagt die direct verbonden zijn aan het herstel of de vervanging en dat de aanvullende kosten, bijvoorbeeld reiskosten van een monteur, voor rekening van de koper komen. Daarnaast kunnen andere acties worden opgenomen dan de acties die de wet biedt. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het recht op creditering van het factuurbedrag van het gebrekkige product, zoals het recht op creditering nadat het betreffende product is geretourneerd.

Kanttekeningen

Bij het garantiebeding plaatsen wij een aantal kanttekeningen:

  1. Garantiebedingen zien wij meestal terug in algemene verkoopvoorwaarden. Maar let op wanneer u als verkoper contracteert onder de inkoopvoorwaarden van de koper. Ook in de inkoopvoorwaarden kunnen garantiebedingen voorkomen. In zo'n geval is het mogelijk dat u als verkoper garandeert dat uw producten en/of diensten voldoen aan bepaalde eigenschappen, terwijl u zich daar mogelijk niet bewust van bent. Eveneens bepaalt de koper dan welke acties hij tegen u als verkoper kan instellen indien bij één van uw producten onverhoopt één van de gegarandeerde eigenschappen ontbreekt.
  2. Het is belangrijk te realiseren dat met het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap, daarmee vaststaat dat de verkoper tekort is geschoten en dat de tekortkoming aan hem is toe te rekenen.
  3. Bij het opstellen van een garantiebeding is het van belang oog te hebben voor het moment waarop de garantietermijn aanvangt. Betreft dit het moment van feitelijke levering of het moment van ingebruikneming (mogelijk nadat het een lange tijd in het magazijn van de koper heeft gelegen)?
    Het eerste zal de voorkeur hebben van de verkoper, het laatste van de koper.
  4. Wanneer de koper een product niet voor eigen gebruik koopt, maar het product wenst door te verkopen, is het voor de koper van belang dat hij de garantie die hij zijn eigen kopers verstrekt laat aansluiten bij de garantie die hij van zijn eigen verkoper heeft gekregen. De koper kan er ook voor kiezen niet zelf garanties te verstrekken, maar aan te sluiten bij de "fabrieksgarantie" die zijn verkoper op het product geeft.
  5. Garanties kunnen beperkt worden voor de duur van een bepaalde periode.

Legal Design: praktisch stappenplan overeenkomen algemene voorwaarden (infographic)

Wij helpen u graag bij het opstellen van algemene voorwaarden die aansluiten op uw business. Het van toepassing verklaren (stap 1) en ter hand stellen (stap 2) van die algemene voorwaarden is evenzo belangrijk. Ook daarbij zijn wij u graag van dienst. In samenwerking met Getting The Picture hebben wij een infographic opgesteld om u en uw medewerkers in de alledaagse praktijk te helpen bij het doorlopen van stap 1 en 2.
Download hier de infographic.

Dit is een Legal Update van Mariska Nijenhof-Wolters en Anouk Lankhaar.

Download als pdf

Specialist(en)