Eisen aan het medisch deskundigenbericht

28-01-2016

In zaken waarin een patiënt van mening is dat een arts of hulpverlener een fout heeft gemaakt bij de medische behandeling wordt met regelmaat een medisch deskundige ingeschakeld met het verzoek het handelen van de betreffende arts of hulpverlener te beoordelen.

Als partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de persoon van deze deskundige en de aan hem voor te leggen vragen dan zijn partijen in beginsel aan (de conclusies in) het rapport gebonden. Dit is slechts anders indien zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen de inhoud dan wel de wijze van totstandkoming van het rapport kunnen worden ingebracht.

Wat betreft de wijze van totstandkoming van het rapport dient de deskundige zijn opdracht onafhankelijk en onpartijdig te volbrengen en het beginsel van hoor en wederhoor in acht te nemen.

Niet alle deskundigen zijn volledig op de hoogte van de eisen die aan een rapport worden gesteld. Een deskundige die door de rechtbank wordt benoemd krijgt de Leidraad deskundigen in civiele zaken toegezonden waarin de eisen die aan het rapport gesteld worden zijn opgenomen. Het is raadzaam ook een deskundige die buiten rechte door partijen zelf wordt ingeschakeld goed te instrueren. Anders loopt men het risico dat het rapport reeds op procedurele gronden rondom de totstandkoming van het rapport als onbruikbaar wordt gekwalificeerd.

Dat gebeurde in een procedure die speelde bij de rechtbank Noord-Nederland. De door partijen buiten rechte aangezochte deskundige had onder meer eenzijdig met de arts wiens handelen ter beoordeling voorlag gecorrespondeerd, zonder de patiënt daarvan in kennis te stellen of een kopie te geven. Ook na een verzoek hiertoe heeft de deskundige de gevoerde correspondentie niet aan de patiënt toegestuurd. Daarmee heeft de deskundige naar het oordeel van de rechtbank de schijn van partijdigheid gewekt en voldoet zijn rapport niet aan de eisen van onpartijdigheid en inzichtelijkheid bij de totstandkoming van het rapport.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroepen Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein.

Download als pdf

Specialist(en)