Duurzaamheid en de rol van de accountant

31-07-2023

Bedrijven ontkomen er niet aan; duurzaam handelen en hierover rapporteren wordt steeds belangrijker voor de strategische- en economische besluitvorming. Investeerders nemen namelijk de prestaties van ondernemingen op milieu en sociaal gebied tegenwoordig mee in hun investeringsbeslissingen. Hierdoor neemt de vraag naar betrouwbare duurzaamheidsinformatie toe.

Daarnaast heeft de Europese Commissie in de Green Deal als doel gesteld dat de transparantie over en kwaliteit van duurzaamheid wordt verbeterd. Als gevolg hiervan bevat de Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD’) – die per 1 januari 2023 is ingevoerd – voor verschillende categorieën ondernemingen verplichtingen om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Het is al mogelijk om deze duurzaamheidsinformatie (vrijwillig) te laten controleren door de accountant aan de hand van een assurance-opdracht. Door de CSRD-richtlijn zullen deze assurance-opdrachten vanaf 2024 niet alleen verplicht worden maar ook nadere invulling krijgen. Wat houdt de CSRD-richtlijn op dit punt precies in en wat verandert er hierdoor aan het werk van de accountant? En waar kan je als ondernemer jouw accountant voor inschakelen waar het duurzaamheid betreft?

Assurance-opdracht bij duurzaamheidsinformatie

Hoewel duurzaamheidsinformatie veel gevarieerder is dan financiële informatie, kan een accountant ook zekerheid verlenen omtrent deze informatie. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is de rol van de accountant hierbij op dit moment echter beperkt. De reikwijdte van de assurance-opdrachten en de toetsingscriteria zijn namelijk nog niet wettelijk vastgelegd. Verder bevat de huidige wet- en regelgeving geen vereiste om actief assurance werkzaamheden uit te voeren of om de betrouwbaarheid van het duurzaamheidsverslag te onderzoeken. Dit leidt soms tot misverstanden en onduidelijkheden bij stakeholders over de (rol van de accountant bij de) duurzaamheidsverklaring.

Onderwerpen in de CSRD-richtlijn

Vanaf 2024 verplicht de CSRD-richtlijn grote ondernemingen om in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieuaspecten, HR- en sociale aspecten en governance, zoals het verantwoordelijk ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid in de keten. De rapportageverplichtingen van het bestuur hebben zijn overzichtelijk uitgewerkt in een Infographic. Bij deze zogenoemde duurzaamheidsrapportages wordt met de invoering van de richtlijn ook een assurance-opdracht voor ondernemers verplicht gesteld.

De assurance-opdracht in het kader van de CSRD-richtlijn

Door de CSRD-richtlijn zullen niet alleen meer ondernemingen over duurzaamheidsinformatie moeten rapporteren maar zal er ook meer uniformiteit in de bijbehorende assurance-rapporten ontstaan. Bij de uitvoering van de verplichte assurance-opdrachten is het voor de accountant immers van belang te weten wat het object van de assurance is, wat de doelstelling is van de assurance-opdracht, wat de toetsingscriteria zijn en wat de mate van zekerheid is die moet worden verkregen. Deze reikwijdte en de toetsingscriteria komen door de CSRD-richtlijn wettelijk vast te staan.

Over die reikwijdte bepaalt de richtlijn onder andere het volgende. De CSRD-richtlijn noemt als object van assurance de informatie in de duurzaamheidsrapportage. Zoals hierboven omschreven, gaat het hier om de ecologische, sociale en governance (ESG)-onderwerpen. Onderwerpen die in de duurzaamheidsrapportage aan bod moeten komen zijn onder meer het bedrijfsmodel en de strategie ten aanzien van duurzaamheidsaspecten. Voor wat de toetsingscriteria betreft moet de accountant vervolgens toetsen of de wettelijke duurzaamheidsinformatie begrijpelijk, relevant, representatief, verifieerbaar en vergelijkbaar is, en op een getrouwe wijze worden weergeven.

Verder is in de CSRD-richtlijn gekozen voor het verplicht stellen van een assurance-opdracht met een beperkte mate van zekerheid. Bij een dergelijke assurance-opdracht is de diepgang van de werkzaamheden beperkter dan bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid (zoals de controle van de jaarrekening).

Kortom

Duurzaamheidsinformatie krijgt een steeds grotere rol bij besluitvorming door investeerders en andere stakeholders. Hierom is het van belang dat over deze informatie zekerheid kan worden gegeven, bijvoorbeeld aan de hand van een accountantsverklaring. Door de invoering van de CSRD-richtlijn zal er binnenkort meer uniformiteit ontstaan omtrent de vereisten van deze assurance-verklaring, waardoor ook de betrouwbaarheid van de accountantsverklaringen zal toenemen. Ook wordt hierdoor meer duidelijk waar een ondernemer de accountant voor in kan schakelen op het gebied van duurzaamheid.

Wilt u meer weten over de verschillende verklaringen die een accountant kan geven? Luister dan naar aflevering 84 van onze tweewekelijkse juridische Licht op Legal 'Accountsverklaring: Welke vormen zijn er en wat betekenen ze?'  In deze podcast bespreekt Linde van Dieren-Muller welke accountsverklaringen er zijn en legt zij uit wat deze verklaringen inhouden.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller en Rhea Bask.

Download als pdf

 

Specialist(en)