Definitief besluit gewijzigd t.o.v. ontwerpbesluit? Geen nieuwe terinzagelegging ontwerpbesluit!

21-02-2020

Als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is, moet een bestuursorgaan eerst een ontwerpbesluit ter inzage leggen voordat hij een definitief besluit neemt. Maar moet er een nieuw ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd als het definitieve besluit afwijkt van het oorspronkelijke ontwerpbesluit? De Afdeling beantwoordt deze vraag ontkennend in haar uitspraak van 19 februari 2020.

Als het bevoegd gezag van plan is om een definitief besluit te nemen dat afwijkt van het ontwerpbesluit waardoor de te vergunnen inrichting op wezenlijke onderdelen afwijkt van de aangevraagde inrichting, kan het zorgvuldigheidsbeginsel echter wel met zich brengen dat de aanvrager daarvan op de hoogte wordt gesteld, vóór het definitieve besluit wordt genomen. Daarmee krijgt de aanvrager de gelegenheid om zijn aanvraag desgewenst in te trekken of aan te passen. Zo kan worden voorkomen dat de aanvrager, die zelf bepaalt wat hij wil aanvragen, een vergunning krijgt die hij niet wil.

In de zaak die aan de uitspraak ten grondslag ligt, had appellant een uitbreiding van zijn vleesvarkens aangevraagd, alsmede verzocht om toestemming voor een ander stalsysteem en de bouw van een loods. Bij het ontwerpbesluit waren nog alle door appellant aangevraagde vleesvarkens vergund maar in het definitieve besluit werd de uitbreiding geweigerd. De Afdeling overweegt dat de uitbreiding van het aantal dieren een wezenlijk onderdeel van de aanvraag betreft. Gelet daarop en op de omstandigheid dat in het ontwerpbesluit nog wel volledige toestemming werd gegeven moest appellant op de hoogte worden gesteld van het voornemen van het nieuwe besluit, vóór het definitieve besluit werd genomen. Het college van burgemeester en wethouders moet daarom een nieuw besluit op de aanvraag van appellant nemen.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)