Aandacht voor bindend studieadvies

23-08-2019

In een brief van 5 juli jl. informeerde de minister van OCW de Tweede Kamer over de werking van het bindend studieadvies (bsa) in de praktijk bij hogescholen en universiteiten (artikel 7.8b. Wet op het hoger onderwijs).

Het bsa is gebaseerd op het minimum aantal punten dat een student in het eerste jaar moet halen om dezelfde studie te mogen blijven volgen. Na het eerste jaar ontvangt de student een positief of negatief bsa. Bij een negatief bsa moet de student stoppen met de opleiding.

De minister heeft een onderzoek naar het bsa laten uitvoeren, omdat de norm afgelopen jaren steeds verder verhoogd is en daarmee ook de druk voor studenten om te presteren is gegroeid. Hierdoor vallen studenten mogelijk ten onrechte uit in het eerste jaar. Een van de hoofduitkomsten van het onderzoek is dat de hoogte van het bsa sterk verschilt tussen de onderwijsinstellingen. Ook de manier waarop onderwijsinstellingen rekening houden met persoonlijke omstandigheden van studenten als reden voor dispensatie of uitstel loopt uiteen. Verder verschilt de manier waarop studenten door universiteiten en hogescholen worden uitgenodigd tot (aanvullende) begeleiding en waarop zij worden doorverwezen naar een beter bij hen passende studie.

De minister vindt het van belang dat het zicht op wat met studenten gebeurt na een negatief bsa verbetert. Ook roept hij studenten op om het bsa een actief agendapunt te maken in de medezeggenschapsraad. Verder heeft de minister het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gevraagd om per september 2019 landelijk een vervolg op het onderzoek te beginnen.

Sinds afgelopen studiejaar (2018/2019) geldt het bsa ook op het mbo (artikel 8.1.7.a. Wet educatie en beroepsonderwijs). De invoering van het bsa was een onderdeel van de ‘Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’, die in 2016 is aangenomen. Uit de brief van de minister valt niet op te maken of ook het mbo zal worden betrokken in het nieuwe onderzoek door NRO. Ons lijkt dat wel verstandig. Wij zijn benieuwd naar de resultaten, die waarschijnlijk in de zomer van 2020 zullen verschijnen.

Zie voor meer informatie over andere recente ontwikkelingen voor mbo-studenten, onze eerdere Legal Update.

Dit is een Legal Update van het sectorteam Energie.

Download als pdf

Specialist(en)