Minister Schouten beantwoordt vragen over Aanvullingswet Natuur

11-03-2020

Minister Schouten heeft een nadere memorie van antwoord gestuurd naar de Eerste Kamer. Hierin beantwoordt zij 54 vragen over de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur onder de nieuwe Omgevingswet, onder andere over het natuurnetwerk Nederland, Natura 2000-gebieden en stikstof.

NNN

De minister gaat onder andere in op wijzigingen voor het beschermingsregime van natuurnetwerk Nederland (NNN) ten opzichte van de huidige wetgeving. Voor NNN geldt straks een verstevigd beschermingsregime omdat in het nieuwe Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wordt uitgegaan van een resultaatsverplichting, namelijk de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. De huidige regels zien alleen op het hoe. Bovendien is in het Bkl, anders dan nu, de compensatie van eventuele aantastingen van het NNN geconcretiseerd, waarbij het belang van de tijdigheid van die compensatie tot uitdrukking wordt gebracht.

Natura 2000

Ook geeft de minister antwoord op de vraag hoe Natura 2000-gebieden kunnen worden betrokken in omgevingsplannen. In omgevingsplannen kunnen deze niet integraal worden afgewogen omdat er strenge, dwingende Europeesrechtelijke kaders gelden voor deze gebieden. Die kaders staan eraan in de weg om in een omgevingsplan de belangen van beschermde natuur op lokaal niveau af te wegen tegen bijvoorbeeld ontwikkelplannen. Als er al Europeesrechtelijke afwegingsruimte bestaat, zoals welke gebieden het meest geschikt zijn als speciale beschermingszone voor vogels, is die bovenlokaal van aard en vindt die dus niet in het omgevingsplan plaats.

Omgevingsplannen zijn wel van belang om te voldoen aan internationaalrechtelijke verplichtingen omdat zij ruimtelijke bescherming bieden aan natuurwaarden. Natuur krijgt een plaats in de samenhangende belangenafwegingen, zoals die voorafgaand aan het vaststellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan worden gemaakt. Er wordt dan aan de voorkant een afweging gemaakt van welke functies en activiteiten in welke omvang in een gebied kunnen plaatsvinden, binnen de mogelijkheden die het Natura 2000-gebied biedt.

Stikstof

Artikel 3.9, lid 4, Omgevingswet verplicht de ministers van LNV en I&W nu nog om een programma aanpak stikstof voor Natura 2000 vast te stellen. Over het daadwerkelijk gebruik van deze figuur en de invulling daarvan kan nu nog geen antwoord worden gegeven. Er moet eerst nog besluitvorming door het kabinet plaatsvinden over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek en de daarbij in te zetten instrumenten. Dat zal gebeuren op basis van het in mei 2020 verwachte advies van het Adviescollege stikstofproblematiek (onder leiding van de heer Remkes).

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)