Rapporteren over klimaatverandering in het jaarverslag is met ESRS de standaard

02-11-2023

In januari van dit jaar trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Op basis van deze richtlijn zijn grote ondernemingen verplicht om in hun jaarverslag te rapporten over milieu, sociale kwesties en goed bestuur (ESG). In de praktijk leefde de vraag hoe over dergelijke thema's gerapporteerd moet worden. Met de recente vaststelling van de European Sustainability Report Standards (ESRS) door de Europese Commissie wordt deze behoefte vanuit vervuld. De ESRS is een uitwerking van de CSRD en bevat twaalf verslaggevingsstandaarden. Voor meer algemene informatie over ESRS verwijs ik u naar een eerder blogbericht van 8 september 2023, geschreven door Maaike Kamps en Mariëlle Deppe. 

In dit blogbericht gaan we specifiek in op de vier verslaggevingsstandaarden met betrekking tot milieuthema's.

Verslaggevingsstandaarden in de ESRS met betrekking tot milieu

In de ESRS zijn op het gebied van milieu verslaggevingsstandaarden opgenomen ten aanzien van de thema's (i) klimaatverandering, (ii) verontreiniging, (iii) water en mariene hulpbronnen en (iv) biodiversiteit en ecosystemen. In bijlage I van de ESRS wordt specifiek beschreven op welke wijze over deze thema's moet worden gerapporteerd in het jaarverslag. De verslaggeving verschilt per thema. In deze blog zoomen wij in op het thema klimaatverandering. Dit thema wordt onderverdeeld in drie sub thema's, te weten: 

  • Klimaatadaptatie
  • Klimaatmitigatie
  • Energie

Een onderneming kan in haar jaarverslag concluderen dat klimaatverandering geen 'materieel thema' is, waardoor zij niet over deze standaard rapporteert. In dat geval moet een onderneming wel een gedetailleerde toelichting geven op basis waarvan de onderneming tot deze conclusie komt. Wat de mogelijke consequenties zijn indien een onderneming ten onrechte tot deze conclusie is gekomen wordt overigens niet direct duidelijk in de beschrijving Op termijn zal blijken wat de gevolgen en maatregelen zijn indien de onderneming de verkeerde conclusie heeft getrokken. Andere onderdelen op het gebied van het thema 'klimaatverandering' (ESRS) waarover in het jaarverslag moet worden gerapporteerd zijn: 

  • De governance van het bedrijf (zoals integratie van duurzaamheidsprestaties in beloningsregelingen);
  • De strategie van het bedrijf (zoals een transitieplan voor klimaatmitigatie);
  • Een impact-, risico- en kansenmanagement overzicht (zoals een overzicht van maatregelen en middelen wat betreft beleid ten aanzien van klimaatverandering); 
  • Gestelde maatstaven en doelen (zoals doelen over klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en energieverbruik en een overzicht van de totale broeikasgasemissies).

Relevantie van ESRS voor de praktijk

Ondernemingen zijn zich steeds meer bewust van de publieke opinie ten aanzien van duurzaam en verantwoord ondernemen en ook beleggers en investeerders verlangen dit van ondernemingen. Uit de publicatie van de verslaggevingsstandaarden in de ESRS blijkt de motivatie vanuit Europa om de energietransitie te versnellen, evenals maatregelen in het kader van de klimaatverandering vast te leggen. Het is duidelijk dat daarin een belangrijke rol voor grote ondernemingen is weggelegd. Gezien de eisen die in de verslaggevingsstandaarden worden gesteld, vergt dit van ondernemingen een grote inspanning bij het opstellen van het jaarverslag. De verslaggevingsstandaarden bieden echter wel handvaten aan ondernemingen hoe, en op welke wijze, over thema's moet worden gepubliceerd in het jaarverslag. Het is daarom voor ondernemingen van belang om hiervan kennis te nemen bij het opstellen van het jaarverslag. 

Op basis van de gepubliceerde standaarden kunnen zij tevens nagaan of zij op de goede weg zijn en welke stappen er in de toekomst nog gezet moeten worden. 

Wilt u automatisch geïnformeerd blijven? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief ESG Legal die viermaal per jaar verschijnt.

Deze blog is geschreven door Reimer Helder. Heeft u vragen naar aanleiding van een van onze blogs over ESG, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deze blog maakt onderdeel uit van de blogreeks 'ESG: De juridische actualiteiten'. 

Download als pdf

Specialist(en)