Nieuwe vereisten bekwaamheid accountants voor CSRD-assurance

10-07-2024

In het kader van ESG is veel Europese- en Nederlandse wetgeving in ontwikkeling. Steeds meer bedrijven maar ook beroepsgroepen zullen daarom in aanraking komen met ESG-wetgeving. Ook accountants kunnen geconfronteerd worden met nieuwe regels. In deze blog bespreken wij de nieuwe opleidings- en educatieverplichtingen voor accountants in het licht van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De CSRD verplicht grote ondernemingen om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsprestaties die door een accountant moeten worden gecontroleerd. Om de kwaliteit van deze controle te waarborgen, zijn er voor accountants die duurzaamheidsinformatie auditen aanvullende vereisten gesteld, waaronder nieuwe opleidingsverplichtingen. Accountants die vóór 1 januari 2026 zijn ingeschreven in het NBA-register of die dan voldoen aan de CEA-eindtermen, hoeven niet aan deze nieuwe opleidingsvereisten te voldoen. Zij moeten wel voldoen aan nieuwe vereisten voor permanente educatie om CSRD-assurance te mogen verstrekken.

Nieuwe opleidingsverplichtingen voor accountants

Accountants kunnen toegelaten worden tot het uitvoeren van duurzaamheidsrapportering-assurance als zij slagen voor het vakbekwaamheidsexamen. Dit examen moet de garantie bieden dat de accountant de noodzakelijke theoretische kennis bezit van de vakgebieden die voor de wettelijke controle van jaarrekeningen en de assurance van duurzaamheidsrapportering van belang zijn. 

De toetsing van de theoretische kennis heeft betrekking op ten minste de volgende vakgebieden:

  • Wettelijke voorschriften en standaarden ten aanzien van jaarlijkse en geconsolideerde duurzaamheidsrapportering
  • Duurzaamheidsanalyse
  • Passende zorgvuldigheidsprocedures met betrekking tot duurzaamheidskwesties
  • Wettelijke voorschriften en assurance-standaarden voor de duurzaamheidsrapportering

Verder is vereist dat ten minste acht maanden van de praktijkopleiding gericht is op duurzaamheidsrapportering of gerelateerde diensten. 

Permanente educatie

Accountants die vóór 1 januari 2024 zijn erkend voor wettelijke controles van jaarrekeningen of die de accountantsopleiding uiterlijk op 1 januari 2026 afronden, zijn vrijgesteld van de nieuwe opleidingsverplichtingen. Deze accountants dienen de benodigde kennis over duurzaamheidsrapportage en de assurance van duurzaamheidsrapportering te verkrijgen via permanente educatie. 

De NBA zal naar verwachting de invulling van deze permanente educatie verzorgen. Hoewel de CSRD nog niet door de Nederlandse wetgever is geïmplementeerd, heeft de NBA alvast de vereisten aan de permanente educatie gedefinieerd. De permanente educatievereisten voor accountants die CSRD-assurance willen verstrekken bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. CSRD-competentieset; de vereiste competenties die een accountant dient te bezitten om CSRD-assurance te kunnen verstrekken. Deze zijn ter aanvulling op de huidige opleidingsvereisten van accountants.
  2. Een zelf-compliance verklaring waarin de accountant verklaart te (zullen) voldoen aan het verkrijgen van de noodzakelijke CSRD-competenties.
  3. Het gebruik van een zelfassessment voor accountants om inzicht te krijgen in onderwerpen waar de accountant zich in kan bekwamen of verder in kan ontwikkelen.
  4. Het volgen van een kantooroverstijgende intervisie om de theoretische kennis in de praktische toepassing te versterken.

Nadere toelichting over deze vereisten is hier te vinden. Naar verwachting zal de implementatie van de CSRD in de Nederlandse wet deze zomer worden afgerond. Als de definitieve implementatie leidt tot wijziging van de permanente educatievereisten voor CSRD-assurance, kunnen de voorgestelde vereisten nog wijzigen. De NBA zal de voorgestelde vereisten definitief communiceren zodra de CSRD in de Nederlandse wet is geïmplementeerd.

Overige wijzigingen voor accountants en accountantsorganisaties

De CSRD brengt daarnaast nog een aantal andere wijzigingen met zich mee. In het openbaar register moet vermeld worden of de accountant ook is toegelaten tot het uitvoeren van de assurance van duurzaamheidsrapportering. Accountantsorganisaties die duurzaamheids-assurance uitvoeren, zijn verplicht ten minste één voornaamste duurzaamheidsvennoot aan te wijzen. Deze duurzaamheidsvennoot moet voldoende middelen en personeelsleden hebben die over de benodigde deskundigheid en bekwaamheid beschikken. Daarnaast dient de duurzaamheidsvennoot actief betrokken te worden bij de uitvoering van de assurance van duurzaamheidsrapportering.

Afsluitend

Voor accountants komen er nieuwe opleidingsverplichtingen of permanente educatie om duurzaamheidsrapportages te kunnen opstellen. Hoewel er inmiddels vereisten zijn opgesteld hiervoor, zal de praktijk moeten uitwijzen of accountants over voldoende mankracht en middelen beschikken om duurzaamheidsrapportages zelf uit te voeren. Wellicht zal op bepaalde terreinen ook de inzet van deskundigen nodig zijn.

Meer weten over CSRD en de rol van de accountant? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit is een blog van Linde van Dieren-Muller

Wilt u automatisch geïnformeerd blijven? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief ESG Legal die viermaal per jaar verschijnt.

Download als pdf

Specialist(en)