Het verschil tussen meldings- en informatieplichten in het Bal

22-09-2022

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regelt wanneer een bepaalde activiteit een milieubelastende activiteit is. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de omvang waarin de activiteit wordt verricht, is de betreffende milieubelastende activiteit vergunningplichtig of kan worden volstaan met een zogenaamde melding. Daarnaast Bevat het Bal in de hoofdstukken 4 en 5 inhoudelijke regels voor milieubelastende activiteiten, waaronder verplichtingen tot het verschaffen van bepaalde informatie aan het bevoegd gezag.

In deze blog gaan wij in op het verschil tussen een melding en de informatieplicht.

Wat is een meldingsplicht?

Voor bepaalde milieubelastende activiteiten geldt geen vergunningplicht, maar wel een meldingsplicht. In hoofdstuk 4 en 5 van het Bal is terug te vinden of voor een bepaalde milieubelastende activiteit een meldingsplicht geldt. De (rechts)persoon die een milieubelastende activiteit wil uitvoeren, dient de melding te doen vóórdat hij de activiteit gaat uitvoeren. Het is dus verboden de betreffende activiteit uit te voeren zonder dat een melding is gedaan. Een melding dient over het algemeen vier weken van tevoren gedaan te worden aan het bevoegd gezag.

De melding leidt overigens niet tot een besluit van het bevoegd gezag. Zodra de melding is gedaan, kan met de activiteit worden gestart. Door de melding weet het bevoegd gezag dat de melder de activiteiten gaat uitvoeren en kan het bevoegd gezag, zo nodig, controleren of de melder zicht houdt aan de algemene regels uit het Bal die voor de betreffende milieubelastende activiteit gelden. Het bevoegd gezag moet de melding publiceren, zodat derden daar ook van op de hoogte kunnen raken.

De melding dient overigens bepaalde gegevens te bevatten, zoals naam-, adres- of kadastrale gegevens en de aanduiding van de activiteit.

Wat is een informatieplicht?

Informatieplicht moet van de meldingsplicht worden onderscheiden.

Regels over het aanleveren van informatie zijn te vinden in de hoofdstukken 2, 4 en 5 van het Bal. De regels die informatieverplichtingen bevatten zijn te herkennen aan het woord 'informeren' in de kop van het betreffende artikel. Zo schrijft het Bal bijvoorbeeld voor op welke wijze de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking moeten worden opgeslagen, maar ook dat, als een bepaalde voorgeschreven afstand tussen verschillende stoffen niet kan worden aangehouden vanwege de geringe omvang van de locatie, dit moet worden gemeld. Een ander voorbeeld van een informatieplicht is de verplichting om het bevoegd gezag te informeren over de datum en het tijdstip van een periodieke meting.

Onderscheid meldingsplicht en informatieplicht

De informatieplicht moet worden onderscheiden van de meldingsplicht. Zonder melding mag de activiteit niet worden uitgevoerd en kan handhavend worden opgetreden.

De informatieplicht dient om het bevoegd gezag in staat te stellen toezicht uit te oefenen. Handhaving van de informatieplicht vindt dus plaats op het feit dat de gegevens er niet zijn, niet op het onrechtmatig starten van de activiteit.

Deze blog is geschreven door Monique Rus en is onderdeel van het thema 'Milieubelastende activiteiten' in onze reeks over de Omgevingswet.

Heeft u vragen naar aanleiding van een van onze blogs over de Omgevingswet, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Download als pdf  

Aanmelden nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet' 

Specialist(en)