Faillissement en Q&A Kijkshop B.V.

23-01-2018

Dinsdag 23 januari 2018 heeft de rechtbank Gelderland het faillissement van Kijkshop B.V. uitgesproken. Kijkshop heeft ongeveer 400 medewerkers in dienst, verdeeld over 70 winkels. De rechtbank heeft drie curatoren aangesteld die belast zijn met het beheer en de afwikkeling van het faillissement.Het faillissement van Kijkshop heeft grote gevolgen voor de betrokken partijen, waaronder verhuurders, leveranciers en schuldeisers. Hieronder is kort uiteengezet wat de gevolgen voor uw positie kunnen zijn en welke maatregelen u kunt nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Leveranciers

Eigendomsvoorbehoud
Als u goederen aan Kijkshop geleverd heeft, kunt u de door u geleverde goederen die nog niet zijn betaald, opeisen indien u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij Kijkshop en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. U bent dan nog eigenaar van deze goederen en de curatoren mogen uw goederen niet verkopen zonder uw toestemming. De rechtbank heeft echter een zogenaamde afkoelingsperiode gelast bij het uitspreken van het faillissement. In dit geval kunt u uw goederen niet terughalen gedurende de afkoelingsperiode (maximaal vier maanden), tenzij u hiervoor toestemming heeft verkregen van de rechter-commissaris. Heeft u geen toestemming van de rechter-commissaris dan kunt u pas na het eindigen van de afkoelingsperiode uw goederen terughalen. De mogelijkheid bestaat dat u aan de curatoren een boedelbijdrage dient te voldoen voordat u uw goederen terugkrijgt.

Indien u goederen heeft geleverd aan Kijkshop is het verstandig om op zo kort mogelijke termijn uw eigendomsvoorbehoud schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan de curatoren en afspraken te maken over het ophalen van de goederen dan wel het verbruik van uw goederen en de betaling daarvoor. Indien u in overleg wilt treden met de curatoren dan kunt u het beste contact opnemen met één van hun medewerkers. Deze zijn doorgaans beter bereikbaar dan de curatoren zelf.

Recht van reclame
Indien u goederen heeft geleverd en deze nog niet zijn betaald, kunt u ook het recht van reclame inroepen. Het recht van reclame betreft een wettelijk recht en hoeft, anders dan een eigendomsvoorbehoud, niet in een overeenkomst te zijn opgenomen. Bij een rechtsgeldig beroep op het recht van reclame kunt u uw goederen opeisen en terughalen. Hiervoor is onder meer vereist dat uw vordering niet langer dan 6 weken opeisbaar is en dat u deze goederen niet langer dan 60 dagen geleden aan Kijkshop heeft geleverd. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij Kijkshop en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. Ook in dit geval geldt, dat u een eventuele afkoelingsperiode zal moeten uitzitten.

Indien u geen (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, kunt u nagaan of u een beroep kunt doen op het recht van reclame. Gelet op de termijnen die hieraan zijn verbonden, adviseren wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen en u zich vervolgens zo spoedig mogelijk te melden bij de curatoren of hun medewerkers.

Retentierecht
Indien u werkzaamheden heeft verricht aan eigendommen van Kijkshop en u deze goederen momenteel nog onder u heeft, dan kunt u een retentierecht uitoefenen indien u nog niet betaald bent voor uw werkzaamheden. Op grond van een retentierecht hoeft u de goederen niet terug te geven zolang uw vordering niet is voldaan. Hiervoor is wel vereist dat er voldoende samenhang bestaat tussen uw vordering en de goederen waarop u het retentierecht uitoefent. Curatoren kunnen in geval van faillissement uw retentierecht wel doorbreken. De curatoren zijn gerechtigd de goederen op te eisen en te verkopen. U behoudt enkel een voorrecht op de opbrengst van deze goederen. Indien de curatoren de goederen hebben opgeëist, doet u er verstandig aan de curatoren te verzoeken u op de hoogte te houden van de opbrengst van de betreffende goederen en vervolgens de financiële afwikkeling van het faillissement goed in de gaten te houden.

Lopende opdrachten en overeenkomsten
Indien u een overeenkomst heeft met Kijkshop die nog niet geheel is afgerond, kunt u de curatoren vragen om binnen een redelijk termijn aan te geven of zij de overeenkomst zullen nakomen (een zogenaamd art. 37 Fw verzoek). Wanneer de curatoren niet binnen deze termijn reageren of als de curatoren mededelen dat zij de overeenkomst niet zullen nakomen, kunt u de overeenkomst ontbinden (en wellicht ook schadevergoeding vorderen). Gedurende deze termijn kunt u wel alvast uw verplichtingen jegens Kijkshop opschorten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in uw overeenkomst met Kijkshop is bepaald dat de overeenkomst automatisch eindigt in geval van faillissement.

Verhuurders

Indien u verhuurder bent van een van de (winkel)locaties van Kijkshop, heeft u het recht om de huurovereenkomst met Kijkshop op te zeggen. Hierbij dient een opzegtermijn van drie maanden te worden gehanteerd. Ook de curatoren hebben de bevoegdheid de huurovereenkomsten op te zeggen. In beide gevallen maakt het niet uit dat in de huurovereenkomst een langere opzegtermijn is overeengekomen. In faillissement gelden korte opzegtermijnen om te voorkomen dat de schuldenlast van de faillissementsboedel verder oploopt.

De huurpenningen die over de opzegtermijn van drie maanden verschuldigd zijn, vormen een boedelschuld. Uw vordering als verhuurder zal daarom met voorrang uit de boedel worden voldaan. Dat betekent overigens niet dat de vordering ook direct of geheel zal worden voldaan, dat hangt namelijk van de opbrengsten in de boedel af. De huurschulden die mogelijk voor faillissement zijn ontstaan, vormen daarentegen een prefaillissementsschuld. Deze zult u bij de curatoren moeten indienen ter verificatie. Het is niet mogelijk om een vordering uit hoofde van schadevergoeding in te dienen wegens leegstandschade of het tussentijds beëindigen van de overeenkomst.

Het is mogelijk dat de curatoren de winkellocaties nog tijdelijk open willen houden. Op die manier kunnen mogelijk nog inkomsten worden gegenereerd voor de boedel. In dat geval heeft u in beginsel te dulden, dat de curatoren tijdens de opzegperiode gebruik blijven maken van de panden. Na de opzegtermijn zijn de curatoren (in ieder geval) verplicht om de winkellocaties bezemschoon op te leveren.

Klanten

De kans bestaat dat de curatoren van Kijkshop besluiten om (een deel van) de winkels open te houden. De curatoren hebben echter laten weten bestellingen, ook indien zij al wel betaald zijn, niet meer te zullen uitleveren. Het omruilen van producten kan bij een voortzetting van de winkellocaties onder de gebruikelijke voorwaarden nog wel mogelijk zijn, echter zult u geen geld retour krijgen. Cadeaukaarten en andere vouchers zullen in beginsel niet meer geldig zijn, tenzij de curatoren hierover anders besluiten. Dit alles geldt slechts indien en zolang de winkels van Kijkshop open worden gehouden.

Heeft u een product besteld en betaald, maar niet geleverd gekregen? In dat geval kunt u een vordering tot schadevergoeding indienen bij de curatoren. Indien u onlangs nog een aankoop heeft gedaan bij Kijkshop, kan het zijn dat u nog recht heeft op een fabrieksgarantie. Die garantie blijft in beginsel ook in faillissement gelden. Die garanties kunt u echter niet claimen bij de curatoren, maar slechts bij de fabrikant zelf. Het is dan ook af te raden om producten retour te zenden aan de Kijkshop, omdat de curatoren het retourbedrag niet zullen voldoen.

Procedures en beslag

Het zal in de meeste gevallen niet langer zinvol zijn om nu nog een procedure te starten tegen Kijkshop, dan wel om beslag te leggen op het vermogen of de goederen van Kijkshop. Op grond van de faillissementswet is het niet mogelijk om middels een gerechtelijke procedure alsnog betaling af te dwingen van een failliete vennootschap. Als gevolg van een faillissement vervallen alle beslagen en worden lopende procedures automatisch geschorst. Vervolgens zullen de curatoren bepalen of zij de procedure wensen voort te zetten of niet.

Voortzetting en doorstart

De curatoren zullen aan het begin van het faillissement onderzoeken of de activiteiten van Kijkshop voortgezet kunnen worden. De curatoren kunnen besluiten om (een deel van) de winkels tijdelijk open te laten om zo opbrengsten te genereren en een kans op een doorstart te vergroten. Om de locaties open te houden zal overlegd worden met de betrokken leveranciers en verhuurders. Het is voor de betrokken partijen belangrijk om duidelijke afspraken te maken omtrent de doorlevering van goederen en diensten en de betaling daarvan. U heeft daarbij het recht de curatoren te verzoeken zekerheden te stellen.

Het is mogelijk dat vanuit het faillissement een doorstart plaatsvindt. Indien u als contractspartij van Kijkshop betrokken wordt bij een doorstart, is het verstandig om juridisch advies in te winnen omtrent uw rechten en plichten.

Indien u interesse heeft in het overnemen van (een onderdeel van) Kijkshop, kunt u zich melden bij de curatoren.

Contact 

Bent u betrokken bij het faillissement van Kijkshop en heeft u nadere vragen over uw positie in het faillissement? Neem dan contact op met een van onze advocaten van de praktijkgroep Corporate Restructuring & Insolvency via telefoonnummer +31 30 25 95 546.